Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa i jak ją uzyskać?

9 sierpnia, 2023
Redakcja Comarch ERP XT
Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa i jak ją uzyskać?
Jedną z form zabezpieczenia się przed ewentualnymi problemami z fiskusem, wynikającymi ze źle rozliczanych podatków czy źle zrozumianych przepisów podatkowych, jest indywidualna interpretacja podatkowa. Czym jest interpretacja indywidualna? Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej? I czy faktycznie zapewnia ona bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych?

Co to jest indywidualna interpretacja podatkowa?

Indywidualna interpretacja podatkowa to oficjalne stanowisko organu podatkowego na temat sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku ściśle określonych okoliczności, przedstawionych przez podatnika lub inną zainteresowaną osobę. Co jest przedmiotem interpretacji indywidualnej? Może chodzić tutaj o różne rodzaje podatków w tym VAT, CIT czy PIT. Tym samym każdy, kto chce uzyskać pewność co do prawidłowości swojego rozumienia przepisów prawa podatkowego czy sposobu rozliczania podatku, może złożyć wniosek o podatkową interpretację do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podstawą prawną wydawania interpretacji jest przede wszystkim: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Urząd sprawdzi wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i jeśli wszystko będzie wypełnione prawidłowo, to wyda interpretację obejmującą informację o zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego w tej konkretnej sprawie. Taka interpretacja ma za zadanie dać podatnikowi pewność, że jego działania są zgodne z prawem, a jeżeli organ podatkowy w późniejszym czasie zmieni swoje stanowisko, to podatnik, który działał zgodnie z wydaną dla niego interpretacją, jest chroniony. O zmianie, wygaśnięciu czy uchyleniu interpretacji urząd informuje podatnika za pośrednictwem postanowienia.

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową

W celu uzyskania interpretacji należy złożyć stosowny wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Można to zrobić na trzy sposoby:
Przez Internet – złożenie wniosku przeprowadza się przez platformę ePUAP, wykorzystuje się tutaj profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.
W Krajowej Informacji Skarbowej – należy złożyć wypełniony wniosek w Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul Teodora Sixta 17.
Listownie – wniosek należy wysłać na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

Ile kosztuje indywidualna interpretacja podatkowa?

Wydanie interpretacji jest płatne, kosztuje ona 40 zł za opis jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Trzeba wcześniej uiścić opłatę i dołączyć do wniosku dowód jej zapłaty.

Informacje, jakie trzeba zawrzeć we wniosku

We wniosku muszą znaleźć się przede wszystkim wszystkie dane wnioskodawcy oraz wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego (stanów faktycznych), czyli zdarzenia, które się już wydarzyło lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych), czyli takiego, które dopiero planujesz zrealizować oraz pytania (pytań), na które chcesz uzyskać odpowiedź.

Musisz w nim zawrzeć również swoje jednoznaczne stanowisko w sprawie i oświadczyć, że poruszana sprawa w dniu złożenia wniosku o interpretację nie jest w trakcie toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, a także że sprawa nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Czy wniosek o interpretację musi być na formularzu?

Tak. Służy do tego specjalnie przygotowany wzór wniosku dostępny w formie formularza ORD-IN. Do wniosku dołączamy również załączniki, jeśli zachodzi taka potrzeba. Urząd po sprawdzeniu wniosku wyda interpretację lub wskaże ewentualne braki formalne, na których uzupełnienie masz 7 dni. Musisz się jednak liczyć z tym, że w określonych sytuacjach KIS może odmówić wydania interpretacji podatkowej.

Ile trzeba czekać na interpretację podatkową?

Na wydanie interpretacji urząd ma 3 miesiące. Jeśli w ustawowym terminie interpretacja nie zostanie wydana i nie otrzymasz żadnej informacji od KIS, to zastosowanie ma tzw. milcząca zgoda, która oznacza, że Twoje stanowisko jest prawidłowe.

Interpretacja bez rozpatrzenia

Zamiast interpretacji można także otrzymać postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia. Dzieje się tak wtedy, gdy organ uzna, że we wniosku znajdują się braki, a wnioskodawca nie uzupełni ich w wymaganym terminie. Niestety takie sytuacje są często kuriozalne, ponieważ organ może wymagać od wnioskodawcy podania informacji, które de facto chce uzyskać sam wnioskodawca lub ma co do nich wątpliwości. Dlatego też taką decyzję można zaskarżyć, kierując skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Mamy na to 30 dni od otrzymania decyzji.

Czy indywidualna interpretacja jest ostateczna, czy można się od niej odwołać?

Jeśli wydana w Twojej sprawie interpretacja indywidualna w Twojej ocenie jest nieprawidłowa, w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania pisma możesz złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W skardze opisz dokładnie z czym się nie zgadzasz i odpowiednio uzasadnij. Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

Kto może złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna oraz inne podmioty, na przykład spółka cywilna czy stowarzyszenie. Przy czym z wnioskiem może wystąpić jedna lub kilka osób. W tej drugiej sytuacji trzeba ponieść wyższy koszt – każdy zainteresowany musi zrobić opłatę skarbową w wysokości 40 zł. Przy czym we wniosku trzeba wskazać jeden podmiot, który będzie stroną całego postępowania. Podmiot ten otrzyma interpretację, natomiast pozostali wnioskodawcy otrzymają jej odpis.

Co daje interpretacja podatkowa

Indywidualna interpretacja podatkowa ma zapewnić podatnikowi ochronę, przede wszystkim w sytuacji, gdy urząd skarbowy lub celno-skarbowy nie uwzględni interpretacji i stwierdzi nieprawidłowości w sposobie, w jaki stosujesz przepisy prawa podatkowego. Jeśli kontrola nastąpiła po uzyskaniu interpretacji, a organ kontrolny wykazał nieprawidłowości, to nie zapłacisz różnicy w podatku, ani nie zapłacisz odsetek za zwłokę, czyli zabezpieczysz swoje finanse. Co istotne, nie zostanie wobec Ciebie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo albo wykroczenie skarbowe.

Czy interpretacja indywidualna jest wiążąca?

Indywidualna interpretacja podatkowa jest jedynie informacją, dlatego w rzeczywistości nie jest tak naprawdę wiążąca dla fiskusa. Jeśli więc sytuacja podatnika ulegnie zmianie lub wniosek nie odzwierciedlił dokładnie wszystkich istotnych okoliczności, interpretacja może nie mieć zastosowania.

Interpretacja podatkowa chroni zatem podatnika tylko w przypadku konkretnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wiele w tym przypadku zależy jednak od konkretności opisu zdarzenia oraz od przedstawienia swojego stanowiska w sprawie organom podatkowym. Niestety zdarza się tak, że pomimo wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej fiskus w czasie ewentualnej kontroli stwierdzi, że interpretacja nie może pełnić roli ochronnej. Jakie jest tego uzasadnienie?

Kiedy interpretacja podatkowa nie chroni?

Przy kwestii ochronnej interpretacji podatkowej trzeba uwzględnić przede wszystkim to, że organ kontrolujący podatnika nie jest tym samym organem, który wydał interpretację, jednak to on ocenia prawidłowość opisu wszystkich ważnych elementów mogących wpływać na określenie skutków podatkowych konkretnego zdarzenia, które to opisał we wniosku podatnik.

W takiej sytuacji może się zdarzyć, że według organu podatkowego przeprowadzającego kontrolę, organ wydający interpretację nie dysponował pełną wiedzą, co do zdarzenia, dlatego jego interpretacja nie może zostać uznana za właściwą. Organ kontrolujący może wtedy stwierdzić nieprawidłowości podatkowe i dodatkowo zakwestionować interpretację, pozbawiając podatnika jej ochronnego charakteru.

Dlatego w sytuacji, kiedy składasz wniosek o indywidualną interpretację podatkową, przyłóż się niezwykle starannie do opisu zdarzenia i własnego stanowiska w sprawie, nie pomijając najdrobniejszych szczegółów – nawet tych zdawać by się mogło całkowicie pobocznych. A następnie realizuj całą transakcję w taki sposób, aby wszystko przebiegało tak, jak zostało to opisane, a przedstawiony we wniosku stan faktyczny czy zdarzenie przyszłe było takie jak stan faktyczny przeprowadzonej transakcji.

Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔
21 maja, 2024
Składka zdrowotna a zmiana formy opodatkowania
Jak zapewne wiesz, wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania. Pewnie już nawet przyzwyczaiłeś s...
Czytaj więcej ➔
13 maja, 2024
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – najważniejsze informacje
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, pamiętaj, że możesz uzyskać wsparcie n...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down