Fakturowanie           |           Księgowość           |           Magazyn

M
Zarządzaj firmą przez telefon PobierzPobierz
M
Zarządzaj firmą online na tym urządzeniu
Pobierz aplikacje
PobierzPobierz

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP XT

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT przez Comarch Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000057567 (zwaną dalej Comarch). Wysokość kapitału zakładowego Comarch wynosi 8 133 349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. Numer NIP: 677 – 00 – 65 – 406.

§1
Definicje

Użyte w Regulaminie Serwisu Comarch ERP XT określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

Operator Serwisu Comarch ERP XT (Operator) – Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000057567.

Konsument – Klient Końcowy prowadzący działalność gospodarczą, który dokonując zawarcia umowy o świadczenie Usług Comarch ERP XT dokonuje transakcji, która  uznana zostanie za niezawodową.

Serwis Comarch ERP XT – platforma działająca pod adresem www.erpxt.pl, umożliwiająca korzystanie z usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem Serwisu Comarch ERP XT przez Operatora Serwisu Comarch ERP XT, w szczególności wystawianie dokumentów handlowych, inwentaryzację magazynów oraz prowadzenie księgi podatkowej.

Dokumenty handlowe – dokumenty stwierdzające zakup i sprzedaż towarów lub usług, tj. faktury VAT, faktury proforma, rachunki oraz faktury zakupu.

Dokumenty księgowe – dokumenty wprowadzane w rejestrach VAT zakupu i sprzedaży oraz
w rejestrze rachunków.

Klient Końcowy – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą.

Użytkownik Konta Comarch ERP XT (Użytkownik) – osoba fizyczna, która wykorzystując Login
i Hasło, korzysta z Serwisu Comarch ERP XT w imieniu i na rzecz Klienta Końcowego.

Konto Comarch ERP XT (Konto) – wydzielona przestrzeń Serwisu Comarch ERP XT, określona unikalnym Loginem i zabezpieczona Hasłem, do którego wyłączny dostęp posiada Klient Końcowy oraz upoważniony przez niego Użytkownik.

Hasło – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta Comarch ERP XT.

Login – adres e-mail użytkownika, wykorzystywany wraz z Hasłem do autoryzacji dostępu do Konta Comarch ERP XT.

Pakiet lub Pakiety – zestaw oferowanych Klientowi Końcowemu usług, świadczonych w ramach Serwisu Comarch ERP XT, które w zależności od rodzaju zakupionego Pakietu charakteryzują się określonymi parametrami w zakresie dostępnych funkcjonalności.  Szczegółowy zakres funkcjonalny zdefiniowany jest na stronach internetowych www.erpxt.pl.

Baza Kont – zbiór danych, w tym danych osobowych Klientów Końcowych oraz wskazanych przez niego Użytkowników Konta Comarch ERP XT, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Operatora Serwisu Comarch ERP XT.

Opłata – wynagrodzenie Operatora za świadczone usługi w ramach wybranego Pakietu Comarch ERP XT, należne od Klienta Końcowego. Opłata uiszczana jest za pośrednictwem Serwisu Płatności lub na rzecz Partnera Comarch ERP XT, jako opłata za Aktywację lub Prolongatę Aktywacji.

Serwis Płatności – funkcjonalność Serwisu Comarch ERP XT, umożliwiająca wniesienie Opłaty, wykorzystująca Serwis Dotpay.

Serwis Dotpay – operator portalu internetowego www.dotpay.pl. Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30 – 552 Kraków, NIP: 634 – 26 – 61 – 860, REGON: 240770255.

Partner Comarch ERP XT (Partner) – podmiot, który na podstawie umowy zawartej
z Operatorem Serwisu Comarch ERP XT lub innym podmiotem, sprzedaje Aktywacje lub Prolongaty Aktywacji.

Aktywacja – prawo do korzystania z Serwisu Comarch ERP XT w ramach wybranego Pakietu przez okres i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Prolongata Aktywacji – prawo do korzystania z Konta Comarch ERP XT, w ramach wykupionego Pakietu przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia okresu Aktywacji.

Kod aktywacyjny (Kod) – ciąg znaków umożliwiający Aktywację lub Prolongatę Aktywacji tj. prawa do korzystania z Serwisu Comarch ERP XT.

Umowa (Umowa Konta Comarch ERP XT) – umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT.

§2
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Serwisu Comarch ERP XT

Dla poprawnego działania Serwisu Comarch ERP XT koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika co najmniej jednego z urządzeń:

1. Komputer, komputer osobisty, desktop z zainstalowaną aktualną wersją jednej z przeglądarek:

 • Google Chrome;
 • Mozilla Firefox;
 • Microsoft Edge;
 • dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.

2. Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:

 • Android 4.2 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome;
 • iOS 9.2 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.

Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies. Wymagane są także:

– dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1Mbit/s;
– Oprogramowanie do czytania plików w formacie pdf;
– Konto email.

§3
Zawarcie i przedmiot Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT

1. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT zostaje zawarta poprzez złożenie zgłoszenia elektronicznego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Operator Serwisu Comarch ERP XT automatycznie generuje wówczas Konto Comarch ERP XT dla Klienta Końcowego na okres testowy.

2. Operator bezpłatnie udostępnia Klientowi Końcowemu pełną funkcjonalność Serwisu Comarch ERP XT do czasu wystawienia 10 Dokumentów handlowych lub księgowych (nie dłużej niż 6 miesięcy od czasu założenia konta), w celu oceny przydatności Serwisu Comarch ERP XT dla działalności gospodarczej Klienta Końcowego. Po przekroczeniu powyższego limitu, dostęp do Serwisu Comarch ERP XT zostaje zablokowany.

3. Po upływie okresu testowego dostęp do Konta Comarch ERP XT jest możliwy po wykupieniu przez Klienta Końcowego Aktywacji do wybranego Pakietu oraz wypełnieniu wymaganych danych rejestracyjnych.

4. Jeżeli po upływie okresu testowego Klient nie dokona zakupu programu, po 14 dniach od upłynięcia okresu testowego konto użytkownika zostanie usunięte. W momencie usunięcia konta umowa zostaje rozwiązana.

5. Klient Końcowy może nabyć Aktywację bezpośrednio od Operatora w następujący sposób:

 • dokonując Opłaty z wykorzystaniem Serwisu Płatności, wówczas Aktywacja następuje automatycznie;
 • dokonując zakupu Aktywacji w Comarch Sklep, wówczas Aktywacja następuje poprzez wykorzystanie otrzymanego od Operatora Kodu aktywacyjnego.

6. Klient Końcowy może także nabyć Aktywację od Partnera Comarch ERP XT, wówczas Aktywacja następuje poprzez wykorzystanie otrzymanego Kodu aktywacyjnego.

7. Klient Końcowy może przedłużyć korzystanie z Konta Comarch ERP XT przez zakup Prolongaty Aktywacji, którego może dokonać w ten sam sposób jak zakup Aktywacji.

8. Usługa Konta Comarch ERP XT jest aktywna przez okres 1 miesiąca lub 12 miesięcy od:

 • daty wykorzystania pierwszego Kodu aktywacyjnego;
 • daty kolejnej Aktywacji, wykonanej po upływie okresu ważności Konta;
 • daty upływu ważności Konta, gdy Aktywacja nastąpiła przed terminem upływu ważności Konta.

9. Jeżeli usługa nie zostanie ponownie aktywowana po upływie 6 miesięcy od daty deaktywacji, wówczas konto zostanie przekazane do usunięcia w terminie 14 dni. W momencie usunięcia konta umowa zostaje rozwiązana.

10. Umowa na świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

11. Przedmiotem Umowy jest zapewnienie Klientowi dostępu do Konta Comarch ERP XT
w ramach wybranego i opłaconego Pakietu.

12. Podane przez Klienta Końcowego w formularzu rejestracyjnym dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia usługi Konta Comarch ERP XT Klient Końcowy zobligowany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych, w każdym przypadku ich zmiany. Klient końcowy zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych. W przypadku braku wykonania tego obowiązku lub jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysłane do Klienta końcowego przez Operatora Serwisu Comarch ERP XT na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.

§4
Wynagrodzenie

1. Klient Końcowy jest zobowiązany do zapłaty z góry za świadczone usługi w ramach Serwisu Comarch ERP XT zgodnie z wybranym Pakietem oraz Cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.erpxt.pl.

2. Wynagrodzenie płatne jest za pośrednictwem Serwisu Płatności. W przypadku zakupu Aktywacji lub Prolongaty Aktywacji u Partnera Opłata uiszczana jest na rzecz Partnera.

3. Operator Serwisu Comarch ERP XT zastrzega sobie prawo do zmian wysokości Opłat za korzystanie z usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT i zasad dotyczących tych płatności. Zmiany będą komunikowane Klientom Końcowym przy pomocy strony internetowej erpxt.pl.

 

§5
Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja Klienta Końcowego dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu Comarch ERP XT winna zostać przesłana Operatorowi Serwisu Comarch ERP XT w formie pisemnej, na adres siedziby Operatora Serwisu Comarch ERP XT i określać:

 • dane Klienta Końcowego, umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Klienta Końcowego;
 • uwagi Klienta Końcowego;
 • okoliczności uzasadniające reklamację Klienta Końcowego;
 • ewentualnie sugestie Klienta Końcowego, co do sposobu usunięcia zarzucanej nieprawidłowości.

2. Operator Serwisu Comarch ERP XT obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Operatora Serwisu Comarch ERP XT przez podmioty, za które Operator Serwisu Comarch ERP XT nie ponosi odpowiedzialności, bądź działają na rzecz Operatora Serwisu Comarch ERP XT, jako podwykonawcy, Operator Serwisu Comarch ERP XT przesyła Klientowi Końcowemu w terminie 7 dni, informację
o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności.

3. Zgłoszenie niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 jest nieskuteczne do dnia jego uzupełnienia i termin 14 dni na odpowiedź Operatora Serwisu Comarch ERP XT biegnie od dnia poprawnego uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.

4. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie nie dotyczą Klientów będących Konsumentami.

§6
Odpowiedzialność Comarch

1. Odpowiedzialność Operatora wobec Klienta Końcowego ze wszystkich tytułów wynikających ze świadczenia usług w ramach Serwisu jest ograniczona do wartości Opłaty ostatnio uiszczonej przez Klienta Końcowego przed zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność Operatora.

2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie Klienta Końcowego do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.

3. Operator nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez Klienta Końcowego korzyści, które uzyskałby, gdyby szkody nie wyrządzono.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z brakiem u Klienta Końcowego odpowiednich zabezpieczeń przed przejęciem Loginu i Hasła lub udostępnieniem przez Klienta Końcowego Loginu i Hasła osobom nieuprawnionym lub niegodnym zaufania.

§7
Bezpieczeństwo danych powierzonych Comarch w związku ze świadczeniem usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT

1. Dane wprowadzone przez Klienta Końcowego do Konta Comarch ERP XT są własnością Klienta Końcowego. Zakres i zasady przetwarzania danych reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych zawarta między Klienta Końcowego, a Operatorem w formie elektronicznej.

2. Operator zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób wykorzystywał danych wprowadzonych przez Klienta Końcowego do Konta Comarch ERP XT, co nie dotyczy jednak danych niezbędnych do wykonania Umowy oraz danych osobowych, które zgodnie z przepisami prawa Operator jest zobowiązany udostępnić sądom, organom ścigania lub administracji publicznej.

3. Wszystkie dane przechowywane przez Operatora będą chronione od momentu pojawienia się ich w Koncie Comarch ERP XT i zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz oraz przed nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. przed dostępem nieuprawnionych pracowników Operatora).

4. Dane Klienta Końcowego będą przechowywane przez Operatora na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz dodatkowo tworzone będą kopie bezpieczeństwa w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą.

5. Operator zobowiązuje się, że w razie rozwiązania niniejszej Umowy dane przechowywane przez Operatora, będą dostępne w trybie do odczytu przez okres 14 dni od momentu rozwiązania umowy. Po tym okresie zostaną bezpowrotnie oraz bez zbędnej zwłoki usunięte.

§8
Postanowienia dotyczące Klientów – Konsumentów.

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy na świadczenie Usługi Comarch ERP XT bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Comarch oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie o odstąpieniu”).

2. Klient będący Konsumentem może zrezygnować z korzystania z Usługi Comarch ERP XT po 14 dniach od zawarcia Umowy, Comarch zwróci Klientowi będący Konsumentem uiszczone wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie za czas w którym korzystał z Usługi Comarch ERP XT.

3. Oświadczenie Klienta będący Konsumentem może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Comarch możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres: Comarch S.A. ul. Życzkowskiego 29A, 31-864 Kraków lub wysłane w formie elektronicznej na adres : erpxt@comarch.pl

4. Comarch niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Klientowi będący Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Comarch dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

6. W przypadku Klienta będący Konsumentem Comarch rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta będący Konsumentem o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Comarch nie ustosunkuje się do żądań Klienta będący Konsumentem oznacza to uznanie żądania Klienta będący Konsumentem za uzasadnione.

7. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§9
Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy na świadczenie usług
w ramach Serwisu Comarch ERP XT za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Operator Serwisu Comarch ERP XT zachowuje uiszczoną Opłatę.

3. Operator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o treści zmian oraz dacie ich wejścia w życie Operator umieszcza na stronie internetowej www.erpxt.pl.

4. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Klient Końcowy może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy – w takim przypadku Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu Comarch ERP XT ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu powyżej Strony wiąże Umowa o treści wynikającej ze zmienionego Regulaminu Serwisu Comarch ERP XT.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Comarch a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Comarch a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Comarch.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2020r. i z tym dniem przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin Serwisu Comarch ERP XT.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.