Wielki powrót minimalnego podatku

4 marca, 2024
Krzysztof Niemiec
Wielki powrót minimalnego podatku
Podatek minimalny, czyli podatek płacony przez podatników CIT, którzy ponieśli stratę, lub których udział dochodu w przychodzie jest niższy niż 2%, zaczął obowiązywać z początkiem 2024 roku. Z tego artykułu dowiesz się czy i Tobie nie grozi konieczność zapłaty tego podatku.

Powody wprowadzenia

Celem wprowadzenia podatku minimalnego była walka z unikaniem opodatkowania przez koncerny zagraniczne. Jednakże, jak okaże się poniżej, nie tylko zagraniczne spółki będą zobowiązane go zapłacić. Obciążyć on może również spółki z polskim kapitałem.

Kto zapłaci minimalny podatek

Minimalny podatek dochodowy będą płacili podatnicy CIT, a zatem nie dotyczy on spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich. Minimalnym podatkiem dochodowym będą objęte spółki, które mają w Polsce siedzibę lub zarząd (polscy rezydenci podatkowi), ale również zagraniczne spółki, które mają w Polsce zakład podatkowy. Podatek ten zapłacą również podatkowe grupy kapitałowe.

Podmioty te będą płaciły minimalny podatek, jeżeli z działalności (po wyłączeniu przychodów ze źródła kapitały pieniężne):

poniosły stratę;
osiągnęły udział dochodów w przychodach mniejszy niż 2%.

Ważne w tym wypadku jest również to, iż stratę lub udział dochodów w przychodach będziesz musiał obliczyć sam, gdyż nie zawsze będzie to wartość wynikająca z zeznania podatkowego. Obliczasz ją pomijając: 

koszty związane z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne;
przychodów i kosztów poniesionych w związku z transakcją, jeżeli cena lub sposób jej ustalenia, wynika z przepisów ustaw;
opłata z tytułu rat leasingowych;
różnicę w kosztach uzyskania przychodu z tytułu nabycia energii elektrycznej, cieplnej lub gazowej za rok bieżący i rok poprzedni;
zapłaconego podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej;
20% kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, a także wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

Powyższy katalog wyłączeń wskazuje na zmniejszenie kosztów, a tym samym próg dochodowy zwiększy się.

Przykład

Alfa spółka z o.o. osiągnęła w 2024 roku stratę w wysokości 20 000 zł.  Przychód z działalności wyniósł 12 345 678 zł, a koszt 12 365 678 zł. W danym roku koszt amortyzacji wyniósł 230 500, opłaty leasingowe 1 750 000 a wynagrodzenia pracownicze 4 756 678 zł.

Do obliczeń udziału dochodu w zyskach, dla określenia podatku minimalnego, spółka Alfa obliczyła koszt: 12 365 678 zł – 230 500 zł – 1 750 000 zł – 4 756 678 zł * 20% = 9 433 842,40 zł.

Tym samym udział dochodu w przychodach wynosi: (12 345 678 zł – 9 433 842,40 zł) /12 345 678 zł = 23,59%. Spółka Alfa nie będzie zobowiązana do zapłaty minimalnego podatku.

 

Beta spółka z o.o. została założona przez Pana Adama i Panią Katarzynę w 2023 roku. Świadczy usługi prawne. Jednocześnie wspólnicy świadczą usługi prawne w ramach swoich jednoosobowych działalności gospodarczych. Spółka osiągnęła w 2024 roku przychód w wysokości 650 000 zł. Koszty wyniosły 645 000 zł. Dochód spółki 5 000 zł. Spółka nie zatrudniała pracowników ani nie dokonywała odpisów amortyzacyjnych.

W konsekwencji udział dochodów w przychodach wyniósł: 5 000 zł/650 000 zł = 0,77%.

Czy zatem spółka Beta będzie musiała zapłacić podatek minimalny?

Wyłączenia

Podatku minimalnego nie będą musieli płacić między innymi podatnicy:

rozpoczynający działalność gospodarczą oraz w kolejnych dwóch latach;
którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody niższe o co najmniej 30% niż w roku poprzednim;
których udziałowcami, wspólnikami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli spółka nie posiada ogółu praw i obowiązków w innej spółce osobowej a także udziałów, akcji w innej spółce, ale powyżej 5% udziału w kapitale takiej spółki;
będący małymi podatnikami;
którzy w poprzednich trzech latach osiągnęli udział dochodów w przychodach na poziomie 2%.

Wracając do naszego przykładu – spółka Beta nie będzie zobowiązana do zapłaty minimalnego podatku i to z kliku powodów:

jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne;
spółka jest małym podatnikiem
spółka została zawiązana w 2023 roku, a zatem w 2024 i 2025 roku nie będzie musiała zapłacić podatku minimalnego

Warto również zwrócić uwagę, że podatkiem tym nie będą objęte spółki, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów spółek, czyli tzw. estoński CIT.

Podatek

Stawka podatku minimalnego wyniesie 10% i będzie liczona od sumy trzech składowych, między innymi od: 1,5% przychodu, kosztów finansowania dłużnego z podmiotami powiązanymi czy z części niektórych usług (doradczych) czy praw majątkowych). Tak obliczoną podstawę opodatkowania będziesz mógł zmniejszyć o odliczenia przysługujące na normalnych zasadach, z wyłączeniem ulgi na złe długi czy o wartość dochodów objętych zwolnieniem w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub objętą decyzja o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej.

Rozliczenie

Minimalny podatek dochodowy będziesz wpłacał po zakończonym roku, a więc nie będziesz go musiał obliczać w zaliczce na podatek dochodowy. Jeżeli w ciągu roku wpłaciłeś zaliczki w związku z osiąganymi dochodami, ale po zakończonym roku wyszedłeś na stratę, to obliczając podatek minimalny będziesz mógł uwzględnić zapłacone zaliczki.

Kwotę zapłaconego podatku minimalnego będziesz mógł odliczyć od podatku należnego. Odliczenie to będziesz mógł także dokonać w następujących po sobie trzech latach.

Podsumowanie

Z powyższego wynika, że większość spółek nie będzie zobowiązana do zapłaty minimalnego podatku dochodowego. W szczególności musisz pamiętać, że jeżeli utracisz statut małego podatnika (przychód za zeszły rok przekroczy 2 mln euro) wówczas dokładniej powinieneś przeanalizować wyłączenia z tego podatku. Do tego czasu podatek minimalny nie będzie Twoim zmartwieniem. 

Krzysztof Niemiec
Doradca podatkowy (nr wpisu 12043) w Kancelarii Bogdan Chudoba Adwokaci spółka partnerska. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na UEK.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

10 lipca, 2024
Spółka z o.o.  – jak optymalnie wypłacić pieniądze
Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Jednym z powodów oporu przedsiębiorców do wybran...
Czytaj więcej ➔
5 lipca, 2024
Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
Jednym z obowiązków, który może dotyczyć też i Ciebie, jest konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrujące...
Czytaj więcej ➔
5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down