Pożyczka preferencyjna dla firm

15 września, 2023
Redakcja Comarch ERP XT
Pożyczka preferencyjna dla firm
Firmy mają do wyboru wiele różnego rodzaju sposobów pozyskiwania funduszy potrzebnych na ich działanie i rozwój. Jednym z nich są pożyczki preferencyjne, które za sprawą korzystnych warunków są dla wielu przedsiębiorców opcją bardzo atrakcyjną. Za chwilę dowiesz się, na czym dokładnie polega takie rozwiązanie i na jakie preferencyjne pożyczki mogą liczyć firmy.

Co to jest pożyczka preferencyjna?

Rozwój każdego przedsiębiorstwa w zasadniczym stopniu uzależniony jest od funduszy, jakimi dysponuje. Niestety planowane inwestycje nie zawsze mogą być pokryte w całości z zysków firmy i wymagają innego źródła finansowania. Przedsiębiorstwa mają w tym zakresie wiele różnego rodzaju możliwości na pozyskanie potrzebnego kapitału, z których jedne są mniej lub bardziej skomplikowane od innych.

Wśród nich znaleźć można takie rozwiązania jak emisja akcji lub obligacji, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych czy kredyty. W tym ostatnim przypadku dostępne są również pożyczki preferencyjne dla firm, gdzie jak sama ich nazwa wskazuje, wyróżniają się one szczególnymi korzyściami. Jakimi dokładnie?

Pożyczki preferencyjne to nic innego jak kredyt, w którym Skarb Państwa lub inna instytucja finansowa w celu odciążenia finansowego kredytobiorcy, bierze na siebie część kosztów. Tym samym w przypadku kredytu preferencyjnego dla firm jest to niejako pomoc finansowa, która ma za zadanie umożliwić rozwój przedsiębiorstwom. Przy czym fundusze na tego typu pomoc pozyskiwane są zazwyczaj ze środków unijnych lub krajowych.

Pożyczka preferencyjna a zwykła – czym się różnią?

Pożyczka preferencyjna a zwykła pożyczka to dwa różne rodzaje instrumentów finansowych, gdzie obok wzięcia na siebie części kosztów kredytu przez państwo lub inny podmiot, pożyczki preferencyjne różnią się także kilkoma innymi elementami, jakimi dokładnie?

Warunki udzielenia:

Pożyczka preferencyjna jest udzielana przez instytucje finansowe (np. banki) lub rządowe (np. ze środków skarbu państwa lub unijnych) pod pewnymi warunkami, które mogą być bardziej korzystne niż standardowe warunki kredytów komercyjnych. Oferowane mogą być niższe stopy procentowe, dłuższe okresy spłaty, mniejsze wymagania dotyczące zabezpieczeń czy lżejsze kryteria kredytowe. Kredyty preferencyjne są często udzielane w celu wspierania określonych sektorów gospodarki, regionów lub grup społecznych.
Zwykła pożyczka to kredyt udzielany przez instytucje finansowe na standardowych warunkach rynkowych. W przypadku kredytu komercyjnego, instytucje finansowe zazwyczaj analizują zdolność kredytową i historię kredytową wnioskodawcy oraz wymagają zabezpieczeń lub gwarancji. Oprocentowanie i warunki spłaty są ustalane zgodnie z zasadami rynkowymi.

Cele udzielania:

Pożyczka preferencyjna jest udzielana w celu wspierania określonych działań lub sektorów gospodarki, które mają duże znaczenie dla rozwoju kraju lub społeczności. Może to obejmować inwestycje w rozwój infrastruktury, edukację, rolnictwo, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) itp.
Zwykła pożyczka ma na celu osiągnięcia zysku przez instytucję finansową. Kredytodawcy komercyjni udzielają kredytów w celu generowania dochodów poprzez pobieranie odsetek od pożyczonych środków.

Źródło finansowania:

Pożyczka preferencyjna dla firmy może być finansowana z różnych źródeł, w tym ze środków publicznych, specjalnych funduszy rządowych lub programów wspierających rozwój ekonomiczny.
Zwykła pożyczka jest finansowana ze standardowych źródeł, takich jak depozyty klientów, środki własne banku, pożyczki międzybankowe, emisje obligacji itp.

Bariery wejścia:

Pożyczka preferencyjna wymaga bardzo często spełnienia określonych warunków, które zostały ustalone przez władze publiczne lub instytucje finansowe udzielające kredytu preferencyjnego. Mogą to być na przykład wymagania dotyczące lokalizacji, rodzaju działalności czy spełnienia kryteriów społecznych.
Pożyczka zwykła – wymaga zazwyczaj spełnienia standardowych kryteriów kredytowych, takich jak zdolność kredytowa, zdolność spłaty, zabezpieczenia itp.
Jak widać, pożyczka preferencyjna różni się od zwykłej głównie ze względu na warunki udzielenia, cele udzielania, źródła finansowania oraz potencjalne bariery wejścia. Kredyty preferencyjne mają na celu wspieranie określonych sektorów gospodarki lub grup społecznych, podczas gdy zwykłe kredyty komercyjne są udzielane w celu generowania zysku przez instytucje finansowe.

Pożyczki unijne dla firm

W bardzo dużym stopniu pożyczki preferencyjne dla firm są udzielane w oparciu o fundusze unijne. Takie pożyczki unijne są dostępne w specjalnych programach rządowych. Obecnie realizowane są Regionalne Programy Operacyjne, w których znajdują się różnego rodzaju instrumenty finansowe mające postać preferencyjnych pożyczek, wejść kapitałowych lub poręczeń.

Informacje o tym, jakie pożyczki preferencyjne dla firm można uzyskać w danym regionie, dostępne są między innymi na Mapie pomocy regionalnej 2021-2027 oraz na stronach rządowych i stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka preferencyjna dla firm od BGK

Istotną rolę w udzielaniu pożyczek preferencyjnych dla przedsiębiorców odgrywa wspomniany już Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to polski bank rozwoju społeczno-gospodarczego, który realizuje w zakresie preferencyjnych pożyczek wiele różnego rodzaju projektów, takich jak:
Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie
Kredyt inwestycyjny z gwarancją InvestEU
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Turystyka
Nie są to wszystkie programy i fundusze oferowane przez BGK. Jeśli szukasz preferencyjnej pożyczki dla swojego biznesu, zajrzyj na stronę Banku Gospodarstwa Krajowego i zapoznaj się z kompletną ofertą preferencji i wsparcia dla przedsiębiorców.

Jakie są rodzaje kredytów preferencyjnych dla firm?

Kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach można podzielić przede wszystkim pod kątem ich przeznaczenia. Warto tutaj wspomnieć, że nie tylko firmy mogą korzystać z preferencyjnych pożyczek, ponieważ tego typu finansowanie dostępne jest także dla rolników czy studentów w postaci kredytów studenckich i preferencyjnych pożyczek dla rolników ( w tym przypadku dopłaty i preferencyjne pożyczki kontroluje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ARiMR). Dostępne są również atrakcyjne kredyty preferencyjne mieszkaniowe. Natomiast pod względem rodzaju pożyczek preferencyjnych dla firm, można podzielić je między innymi na:
Pożyczki na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Pożyczki na cele ekologiczne
Pożyczki wspierające rozwój gospodarczy danych regionów
Pożyczki wspierające rozwój różnych grup społecznych
Pożyczki na wprowadzanie innowacji

Kto może ubiegać się o kredyt na preferencyjnych zasadach?

Pożyczki preferencyjne są z reguły dedykowane dla określonych podmiotów. W przypadku biznesu znaczenie ma zazwyczaj:
wielkość przedsiębiorstwa
branża, w jakiej działa
region, w jakim ma siedzibę
cel pożyczki
W zależności od rodzaju pożyczki preferencyjnej i sposobu jej udzielania, jej warunki mogą być ściśle określone i niepodlegające negocjacjom lub bardziej indywidualne, gdzie firma może negocjować z bankiem konkretne warunki udzielanego kredytu. Przy czym pożyczki preferencyjne udzielane są zazwyczaj we współpracy poszczególnych banków komercyjnych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego lub inną instytucją finansującą preferencję.

Przykładowo w ofercie BGK znajdują się również preferencyjne kredyty finansowane środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) czy KfW (niemieckiego państwowego banku rozwoju), które można przeznaczyć na różnego rodzaju inwestycje.

Na jakie cele można przeznaczyć kredyt preferencyjny?

Pożyczki preferencyjne w zależności od ich rodzaju można przeznaczyć na bardzo różne cele. Korzystając z preferencyjnych pożyczek programowych, trzeba jednak zazwyczaj stosować się do warunków i wytycznych, które określają, na co dokładnie można przeznaczyć uzyskane w ten sposób fundusze.

Zazwyczaj towarzyszą im bowiem bardzo dokładne wytyczne odnośnie tego, co wchodzi w zakres kwalifikowanych wydatków. Może być to przykładowo nabycie środków trwałych innych niż nieruchomość lub nabycie nieruchomości pod działalność gospodarczą oraz jej wyposażenie, a także rozbudowa infrastruktury, zakup nowoczesnych maszyn, czy koszty uzyskania praw patentowych, licencji lub know-how. W określonych przypadkach może być to również sposób finansowania kapitału obrotowego.

Pożyczka preferencyjna dla biznesu – przykładowe programy

Środki pozyskane na bardziej korzystnych warunkach kredytowych mogą sfinansować różne inwestycje. Co ważne, niektóre preferencje można łączyć ze sobą, co pozwala na uzyskanie kilku funduszy na realizację zupełnie innych celów przedsiębiorstwa. Aktualnie wiele firm decyduje się na wdrożenie nowych technologii energetycznych, które optymalizują zużycie energii oraz kredyty związane z wprowadzaniem innowacji czy inwestycji umożliwiających dywersyfikację działalności. Wsparcie oferowane jest również początkującym przedsiębiorcom oraz firmom, które zmagają się z negatywnymi skutkami COVID-19. Poniżej znajdziesz kilka ciekawych programów preferencyjnych z tego zakresu oraz ich podstawowe założenia.

Kredyt ekologiczny

Preferencyjny kredyt dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, który ma na celu umożliwić modernizację aktualnej infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii pierwotnej przynajmniej o 30 procent. W praktyce jest to kredyt, który pozwala przede wszystkim na montaż instalacji OZE, termomodernizację (jeśli jest uzasadniona) czy zakup urządzeń o lepszej efektywności energetycznej.

Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie

Jest to preferencyjna pożyczka na start udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego osobom, które zakładają swoją pierwszą firmę lub chcą stworzyć nowe stanowisko pracy. W tym pierwszym przypadku kredyt jest dedykowany dla osób, które przez przynajmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej. O pożyczkę z programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie mogą się ubiegać zarówno studenci ostatniego roku studiów wyższych, jak i ich absolwenci, którzy w przeciągu ostatnich 4 lat ukończyli studia, a także bezrobotni zarejestrowaniu w urzędzie pracy czy opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Pożyczka płynnościowa POIR

Nieoprocentowana pożyczka udzielana przez BGK firmom z sektora MŚP w ramach umów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, która ma na celu ograniczyć negatywne skutki COVID-19 i wojny na Ukrainie. Uzyskane w ten sposób fundusze mogą być przeznaczone na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwanowe inwestycje czy pokrycie bieżących kosztów działalności – w tym wypłaty wynagrodzeń, podatki, składki zdrowotne i ubezpieczenie, opłacenie rachunków, zatowarowanie oraz pokrywanie innych wydatków związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Kredyt inwestycyjny współfinansowany ze środków EBI

Jest to kredyt udzielany przedsiębiorstwom przez BGK z dofinansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), co pozwala na obniżenie kosztów kredytu oraz zaoferowanie preferencyjnych warunków, takich przykładowo jak odroczenie spłaty kapitału do momentu realizacji całej inwestycji oraz uzyskania z niej odpowiednich przychodów, długi okres kredytowania oraz wysoka kwota pożyczki. Jest to oferta zarówno dla nowych firm, jak i tych, które chcą zainwestować w swój rozwój. Można go łączyć z dotacjami unijnymi oraz innymi kredytami preferencyjnymi.

Kredyt technologiczny FENG 2021-2027

Kredyt na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie, finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Środki można przeznaczyć na wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcyjnych umożliwiających wytwarzanie nowych towarów lub świadczenie nowych czy ulepszonych usług. Z preferencji mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pożyczka preferencyjna – korzyści dla firm

Kredyty bankowe i pożyczki zwłaszcza te preferencyjne w porównaniu do innych form pozyskiwania funduszy mają kilka istotnych zalet, do których należy przede wszystkim:
Przewidywalność spłaty:
Kredyty i pożyczki mają zazwyczaj ustalony harmonogram spłat, co pozwala firmie na lepsze planowanie swoich przyszłych zobowiązań finansowych. To może być szczególnie korzystne, gdy firma ma stabilne źródło przychodów.
Brak udziału w zyskach innych podmiotów:
Przykładowo w przeciwieństwie do emisji akcji firma nie musi dzielić się swoimi zyskami z kredytodawcą czy pożyczkodawcą. Udzielenie kredytu czy pożyczki nie powoduje bowiem zmian w strukturze udziałów w firmie.
Szybkość dostępu do środków:
W porównaniu do pozyskiwania kapitału od inwestorów proces uzyskania kredytu lub pożyczki w banku może być stosunkowo szybki. To oznacza, że firma może szybko zrealizować swoje plany inwestycyjne.
Ograniczone wpływy zewnętrzne:
W przeciwieństwie do pozyskiwania finansowania od inwestorów zewnętrznych firma nie musi dzielić się decyzyjnym wpływem ani udziałami w zyskach. Zarząd ma tym samym większą autonomię w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Wliczenie odsetek w koszty:
W niektórych przypadkach odsetki zapłacone na spłatę kredytu lub pożyczki mogą być odliczane od podatku, co może przynieść firmie korzyści podatkowe.
Budowanie pozytywnego wizerunku firmy:
Regularna spłata kredytów i pożyczek może pomóc firmie w budowaniu pozytywnej historii kredytowej, co z kolei może otworzyć drzwi do korzystniejszych warunków finansowania w przyszłości.

Podsumowanie

Podsumowując, pożyczka preferencyjna dla firm odznacza się zazwyczaj korzystniejszymi niż rynkowe warunkami. Są to instrumenty finansowe, które pozwalają firmie na uzyskanie funduszy potrzebnych na rozwój bez konieczności rezygnacji z autonomii czy pojawienia się obowiązku dzielenia zyskami z akcjonariuszami albo inwestorami. Ponadto jasne zasady spłaty kredytu umożliwiają firmom precyzyjne planowanie budżetu, tym samym rozwiązanie to jest z pewnością jedną z tych opcji, które warto rozważyć, kiedy szukamy szybko dostępnego kapitału na rozwój swojej firmy.
Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔
21 maja, 2024
Składka zdrowotna a zmiana formy opodatkowania
Jak zapewne wiesz, wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania. Pewnie już nawet przyzwyczaiłeś s...
Czytaj więcej ➔
13 maja, 2024
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – najważniejsze informacje
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, pamiętaj, że możesz uzyskać wsparcie n...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down