„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” – co to za projekt?

4 września, 2023
Redakcja Comarch ERP XT
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie” – co to za projekt?
Jedną z form rządowego wsparcia dla przedsiębiorczości, a dokładniej dla tworzenia nowych firm i nowych miejsc pracy, jest program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie. Ma on postać preferencyjnej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub stworzenia nowego stanowiska pracy, która jest połączona z bezpłatnymi usługami doradczymi i szkoleniami. Jak to wygląda w praktyce? Kto może skorzystać z takiej pożyczki i na co dokładnie można ją przeznaczyć? Już wszystko wyjaśniamy!

Co obejmuje program „Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie”

Rządowy program Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie jest preferencyjną pożyczką udzielaną na bardzo korzystnych warunkach, dzięki której można otworzyć własny biznes lub stworzyć nowe stanowisko pracy w już istniejącym przedsiębiorstwie. Oprócz tego wnioskodawca ma prawo do skorzystania z bezpłatnego fachowego doradztwa już na etapie składania wniosku. Program obejmuje również możliwość uczestniczenia w darmowych szkoleniach. Co ważne jest on dostępny na terenie całego kraju, czyli można z niego skorzystać niezależnie od regionu zamieszkania.

Korzyści programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie:

niskie oprocentowanie kredytu (jedne z najlepszych warunków na rynku)
możliwość umorzenia pożyczki
brak opłat prowizyjnych
brak opłaty za rozpatrzenie wniosku
profesjonalne doradztwo na etapie wnioskowania o pożyczkę oraz po zawarciu umowy

Tym samym program ten jest korzystnym wsparciem dla samozatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Ile można dostać pożyczki na otwarcie firmy?

Maksymalna kwota pożyczki, jaką można otrzymać w ramach programu to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W II kwartale 2023 roku wyniosło ono 7005,76 zł, czyli kwota pożyczki może wynieść do 130 000  zł. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 7 lat, przy czym dopuszcza się 12 miesięcy karencji w spłacie kredytu. Oprocentowanie pożyczki wynosi na ten moment około 1,70 procent albo 0,68 procent w skali roku. Zależy ono od rodzaju podjętej działalności i jest wyliczane na podstawie aktualnej stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Przy czym jest to maksymalna wysokość pożyczki, można wnioskować o niższy kredyt. Warto tutaj nadmienić, że wszystkie wydatki powinny być udokumentowane rachunkami, umowami czy fakturami. Co istotne, pożyczka może stanowić 100 procent kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Wsparcie w starcie – finansowanie programu

Program Wsparcie w starcie realizowany jest w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), a pożyczka na rozpoczęcie działalności czy stworzenie nowego stanowiska pracy udzielana jest za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego i regionalnych instytucji finansujących – pośredników finansowych. Wnioski o pożyczkę należy kierować do regionalnych oddziałów tych instytucji – są to głównie Fundacje Agencje Rozwoju Regionalnego czy Fundacje Rozwoju. Dokładny wykaz instytucji regionalnych znajduje się na stronie BGK.

Dla kogo wsparcie w starcie firmy?

Kto może starać się o Wsparcie w starcie 2023? Program ten jest stworzony przede wszystkim w celu aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiębiorczości poprzez założenie działalności gospodarczej lub / i samozatrudnienie oraz stworzenia nowego miejsca pracy dla osób, które mają szczególnie trudną sytuację na rynku pracy. Tym samym skorzystać z niego mogą:
studenci pierwszego i drugiego stopnia studiów wyższych i absolwenci szkół i uczelni średnich / zawodowych / studiów wyższych (gdzie od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego upłynęło maksymalnie 48 miesięcy)
opiekunowie osób niepełnosprawnych (bezrobotni)
osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

Warto wspomnieć, że o pożyczkę mogą ubiegać się również obcokrajowcy, którzy spełniają powyższe wytyczne. Także osoby odbywające staż w sytuacji, gdy stypendium wypłacane jest przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy), mogą liczyć na tego typu wsparcie. Przyznanie pożyczki wiąże się jednak z koniecznością spełnienia dokładnie określonych warunków. Jakich dokładnie?

Warunki uzyskania pożyczki na otwarcie firmy

Jednym z najważniejszych warunków uzyskania pożyczki z programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie jest brak zatrudnienia. Wnioskodawca od chwili złożenia wniosku o pożyczkę do momentu założenia firmy nie może wykonywać pracy zarobkowej ani na umowach o pracę, ani z tytułu umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Ponadto wnioskodawca w ciągu poprzednich 12 miesięcy nie mógł prowadzić innej działalności gospodarczej i nie może również przekroczyć wieku emerytalnego.

Pamiętaj, że w sytuacji, gdy ubiegasz się o pożyczkę z programu Wsparcie w starcie, nie możesz na ten sam cel otrzymać wsparcia z innych środków publicznych.

Ponadto umowa o pożyczkę wymaga zabezpieczenia spłaty przykładowo w postaci weksla własnego pożyczkobiorcy lub poręczenia osób fizycznych. Poszczególni pośrednicy finansowi dopuszczają czasami również inne formy zabezpieczenia, może być to przykładowo hipoteka, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, zabezpieczenie rzeczowe czy poręczenie przez jedną osobę fizyczną albo prawną – przy czym wiek osoby poręczającej nie może przekraczać 70 lat.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki

Pożyczka na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej ma być przeznaczona na realizację celów biznesowych. Co ważne program w tym aspekcie daje początkującemu przedsiębiorcy naprawdę szerokie pole działania, obejmujące:

zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności
zakup towarów, które przedsiębiorca będzie sprzedawał w swojej firmie
sfinansowanie kursów i szkoleń
pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej
pokrycie kosztów stałych przez okres pierwszych 6 miesięcy (np. czynszu za wynajęcie lokalu)
pokrycie kosztu transportu lub zakup środka transportu o ile nie będzie on wykorzystywany do transportu drogowego towarów i elementów z nim związanych, jeśli działalność gospodarcza będzie dotyczyć drogowego transportu towarów
podatku VAT – to koszt kwalifikowany, dlatego wszystkie zakupy z pożyczki liczone są w cenach brutto

Przy czym przedsiębiorca jest zobligowany do wydatkowania środków z pożyczki zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz przedłożenia regionalnemu pośrednikowi finansowemu rozliczenia pożyczki w terminie do 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.

Nie może być to zrobione później niż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą pośrednika, można wydłużyć termin rozliczenia o 3 miesiące). Tym samym pożyczkobiorca musi dysponować fakturami czy innymi dokumentami księgowymi potwierdzającymi zakup konkretnych towarów i usług, które będzie mógł przedłożyć przedstawicielom instytucji finansującej.

Na co nie można przeznaczyć środków z pożyczki

Środków uzyskanych z pożyczki nie można przeznaczyć na opłacanie kosztów osobowych, czyli wynagrodzeń pracowników albo opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego. Nie można również finansować z nich prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego czy działalności w branży erotycznej. Ponadto nie można za nie dokonywać zakupów od współmałżonka oraz najbliższych członków rodziny.

Wykluczenie finansowania w ramach pożyczki z programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie ma miejsce również w sytuacji, gdy występuje przejęcie działalności gospodarczej od współmałżonka lub najbliższego członka rodziny, gdzie jednocześnie ma miejsce odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie firmy o takim samym profilu i w tym samym miejscu.

Jaką działalność można założyć z pożyczką?

Osoba korzystająca ze wsparcia może założyć zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, czyli zdecydować się na samozatrudnienie, jak i otworzyć firmę, która zatrudnia mniejszą lub większą liczbę pracowników. Ze wsparcia mogą skorzystać także osoby zakładające spółkę cywilną.

Obowiązki pożyczkobiorcy programu Wsparcie w starcie

Przedsiębiorca po otrzymaniu pożyczki podlega kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych środków zarówno ze strony pośrednika finansującego, jak i MRiPS oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto pożyczkobiorca jest zobligowany do przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od momentu podpisania umowy. Warto tutaj wspomnieć o tym, że osoba ubiegająca się o pożyczkę zobowiązuje się do prowadzenia działalności przynajmniej przez 12 miesięcy.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich obowiązków lub kontrola wykaże nieprawidłowości w kwestii wykorzystania środków z pożyczki albo świadomego wprowadzenia w błąd czy przedstawienia nieprawdziwych informacji lub dokumentów, przewidziane są sankcje w postaci konieczności natychmiastowej spłaty pożyczki wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia jej przyznania i kwotą uzyskanej korzyści wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej już części kredytu oraz kosztami windykacji.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę

Wnioski o pożyczkę należy składać bezpośrednio do regionalnych oddziałów instytucji finansujących, które pełnią funkcję pośrednika finansowego. Są to w tym przypadku przede wszystkim agencje, fundacje i stowarzyszenia wspierające rozwój przedsiębiorczości, współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które obok wsparcia finansowego oferują również pomoc z zakresu doradztwa. Jeszcze przed złożeniem wniosku możesz umówić się na konsultacje z ich przedstawicielami, którzy dokładnie wyjaśnią wszystkie procedury i procesy związane z wnioskowaniem i uzyskaniem preferencyjnej pożyczki na otwarcie biznesu lub stworzenie nowego miejsca pracy.

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy – dla kogo?

Pożyczki na stworzenie nowego stanowiska pracy to propozycja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zwiększyć liczbę zatrudnionych osób. Z pożyczki mogą skorzystać również niepubliczne przedszkola i szkoły, żłobki, kluby dziecięce, podmioty, które świadczą usługi rehabilitacyjne, a także osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamieszkujące albo mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczka dostępna jest także dla producentów rolnych.

Maksymalna wysokość pożyczki na ten cel to 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w II kwartale 2023 jest to kwota ok. 39 000 zł. Pożyczka udzielana jest na okres do 3 lat. Przedsiębiorca ma obowiązek utrzymać nowe stanowisko pracy przez co najmniej 36 miesięcy.

Nowe stanowisko pracy – kogo można zatrudnić?

Na nowe stanowiska pracy stworzone dzięki środkom uzyskanym z pożyczki można zatrudnić osoby, które spełniają warunki skorzystania ze wsparcia. Tym samym są to bezrobotni lub opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz absolwenci szkół średnich, zawodowych i studiów wyższych. Przy czym pracodawca musi ich oczywiście zatrudnić na umowę o pracę.

Doradztwo i szkolenia w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie

Jedną z korzyści programu jest możliwość uczestniczenia w darmowych szkoleniach i kursach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz z fachowego doradztwa, które jest bezpłatne i dostępne zarówno przed złożeniem wniosku o pożyczkę, jak i w trakcie procesu kredytowego, a także przez 6 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego. Pozwala to na zyskanie wiedzy i profesjonalnej pomocy zarówno przy planowaniu swojego nowego biznesu, jak i przez pierwsze miesiące działania firmy. Dzięki temu początkujący przedsiębiorca zyskuje bezpieczeństwo w postaci merytorycznego wsparcia, które niweluje możliwość niepowodzenia biznesu.

Umorzenie pożyczki Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie

Jedną z dostępnych opcji dla uczestników programu jest możliwość ubiegania się o umorzenie części pożyczki. Trzeba jednak spełnić tutaj kilka warunków. Umorzenie jest możliwe w sytuacji, gdy otwarta w ramach wsparcia programu firma, złoży wniosek o pożyczkę na stworzenie nowego stanowiska pracy. W takiej sytuacji jest to realizowane w postaci aneksu do umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Mamy tutaj do czynienia z jednorazowym umorzeniem należności z tytułu pożyczki udzielonej na otwarcie firmy w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki na nowe stanowisko pracy (kapitał z odsetkami). Przy czym zatrudniona osoba musi być bezrobotnym skierowanym do pracy przez PUP.

Chcąc uzyskać umorzenie części pożyczki, należy utrzymać nowe stanowisko pracy przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Nie mogą również wystąpić zaległości w spłacie pożyczki. Decyzję o umorzeniu podejmuje Minister do spraw pracy w oparciu o wniosek pożyczkobiorcy zaopiniowany przez instytucję finansującą oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie procedura wnioskowania

Niezależnie od tego, czy wnioskujesz o uzyskanie pożyczki na otwarcie firmy, czy na zatrudnienie nowego pracownika, cała procedura wygląda podobnie, różni się jedynie dokumentacją, jaką należy złożyć. Pożyczkę z programu można uzyskać w kilku prostych krokach, na które składa się:

zgłoszenie do regionalnego pośrednika finansowego, wypełnienie i złożenie wniosku oraz wymaganych załączników
po 14 dni otrzymasz rozpatrzenie decyzji
jeśli jest pozytywna, musisz założyć firmę (skorzystaj z CEIDG) – w dzień podpisania umowy pożyczkowej firma musi być już aktywna
jeśli wnioskowałeś o nowe stanowisko pracy, musisz je stworzyć
następnie podpisujesz wniosek o pożyczkę (wraz z zabezpieczeniem jej spłaty w wybranej formie)
Ostatnim krokiem jest uzyskanie środków, które mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach według harmonogramu ustalonego z pośrednikiem finansowym.

Co musi zawierać wniosek?

We wniosku o pożyczkę na otwarcie firmy muszą znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące planowanej działalności gospodarczej – w tym:
kwota wnioskowanej pożyczki i szczegółowa specyfikacja wydatków, na jakie zostanie przeznaczona
kosztorys przedsięwzięcia
przewidywane źródło pozyskania środków na spłatę pożyczki
rodzaj planowanej działalności gospodarczej, w tym podanie symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz informacja o miejscu działania firmy
prognozy ekonomiczne obejmujące efektywność prowadzonej działalności
dyplomy ukończenia szkoły
zaświadczenie z PUP o statusie bezrobotnego
opis przedsięwzięcia
informacje o stanie cywilnym
oświadczenie o niekaralności w okresie 2 lat przed wystąpieniem o pożyczkę za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
oświadczenie o nieubieganiu się o inne środki publiczne (w tym unijne) na podjęcie działalności gospodarczej
zaświadczenie o pomocy de minimis i jej wielkości w okresie ostatnich trzech lat podatkowych lub oświadczenie o braku takiej pomocy
oświadczenie o braku zatrudnienia i nie wykonywaniu pracy zarobkowej (pożyczka na otwarcie firmy)
w przypadku opiekunów osób niepełnosprawnych oświadczenie o orzeczeniu niepełnosprawności i oświadczenie potwierdzające prawo opieki
W przypadku pożyczki na utworzenie stanowiska pracy także:
zaświadczenie z urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami wystawione maksymalnie na 3 miesiące przed złożeniem wniosku
informacja o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy
opinia powiatowego urzędu pracy o dostępności wykwalifikowanych pracowników na dane stanowisko
Informacji o tym, co dokładnie musi znaleźć się we wniosku i jakie dokumenty trzeba do niego załączyć, udziela pośrednik finansowy, który tak jak już wspomniano, jest zobligowany do bezpłatnej pomocy w formie doradztwa również na etapie przygotowawczym do złożenia wniosku.

Podsumowanie

Pożyczka z rządowego programu to korzystna opcja zarówno dla osób, które chcą otworzyć własny biznes, a nie dysponują wystarczającym kapitałem, jak i dla firm potrzebujących nowych pracowników. Niezwykle niskie oprocentowanie, brak opłat prowizyjnych, bezpłatne doradztwo i szybki proces realizacji wszystkich formalności to niejedyne zalety tej formy wsparcia. Istnieje bowiem również możliwość umorzenia pożyczki na start, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną formą dofinansowania swojej firmy. Pożyczkę można również wziąć na założenie spółki cywilnej – gdzie możliwość skorzystania z tego rozwiązania dostępna jest dla wszystkich jej wspólników, co pozwala zwielokrotnić wysokość otrzymanych środków dla jednego przedsięwzięcia.

Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

10 lipca, 2024
Spółka z o.o.  – jak optymalnie wypłacić pieniądze
Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Jednym z powodów oporu przedsiębiorców do wybran...
Czytaj więcej ➔
5 lipca, 2024
Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
Jednym z obowiązków, który może dotyczyć też i Ciebie, jest konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrujące...
Czytaj więcej ➔
5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down