Kredyt technologiczny 2023 – dotacja dla MŚP

25 sierpnia, 2023
Redakcja Comarch ERP XT
Kredyt technologiczny 2023 – dotacja dla MŚP
Kapitał na rozwój firmy można pozyskiwać z różnych źródeł – w tym również z funduszy unijnych. Jedną z ciekawych propozycji dla firm, którym zależy na wdrażaniu innowacyjności, jest kredyt technologiczny. Dotacja ta jest finansowana z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Kto może skorzystać z takiego wsparcia? Jakie są zasady jego przyznania? Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny i jak się o niego ubiegać? Dowiesz się wszystkiego z poniższego artykułu!

Kredyt technologiczny dla kogo?

Kredyt technologiczny to rozwiązanie przeznaczone dla małych i średnich firm, które planują wdrożyć innowacyjne technologie, zarówno te opracowane przez siebie, jak i te zdobyte poprzez zakup technologicznego know how, a następnie chcą wprowadzić na rynek udoskonalone lub nowe produkty czy usługi. Tym samym za sprawą kredytu technologicznego można dokapitalizować swoją firmę i sfinansować jej rozwój.

Ile wynosi dofinansowanie z kredytu technologicznego?

Dotacja w postaci kredytu technologicznego w 2023 roku to dofinansowanie, które może pokryć od 25 do 70 procent kosztów kwalifikowanych całej inwestycji. Jeśli chodzi o minimalną i maksymalną wartość wydatków kwalifikowanych dla jednego projektu, to w tym pierwszym przypadku nie ma żadnych ograniczeń, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 50 milionów euro.

Przy czym to, ile dotacji uda się uzyskać, zależy od kilku czynników, takich jak:

wielkość przedsiębiorstwa
miejsca realizacji inwestycji (ważny jest region, w jakim ma siedzibę firma – należy sprawdzić Mapę pomocy regionalnej)
rodzaj kosztów kwalifikowanych (czyli rodzaj wydatków)
Warto tutaj zaznaczyć, że jest to dofinansowanie stanowiące połączenie komercyjnego kredytu bankowego z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie to właśnie BGK po przyznaniu dotacji spłaca kapitał kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo w banku komercyjnym.

Warunki przyznania kredytu technologicznego

Podstawowym warunkiem pozwalającym na ubieganie się o kredyt technologiczny z funduszy unijnych jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Ponadto firma musi spełniać kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, jakie określa Rozporządzenie KE 651/2014. Przedsiębiorstwo musi również posiadać zdolność kredytową.

Przy czym inwestycja, która ma być sfinansowana za pomocą kredytu technologicznego, może się rozpocząć najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Warto zaznaczyć, że jedna firma może złożyć kilka wniosków. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że niektóre branże są wykluczone z możliwości uzyskania dofinansowania na innowacje.

Kredyt technologiczny jest dotacją przyznawaną zazwyczaj na drodze konkursu, a liczba przedsiębiorców, którzy mogą z niej skorzystać, może być ograniczona przez dedykowaną na konkretny nabór pulę dostępnych środków. Dlatego też, jeśli wniosków zostanie złożonych zbyt dużo i pula się wyczerpie, nie wystarczając na wszystkie inwestycje, nastąpi ich selekcja. Przy każdym konkursie na kredyt technologiczny określane są również kryteria wyborów projektów, z którymi należy koniecznie się zapoznać. Wtedy będzie wiadomo, jaka jest punktacja i jakie mamy szanse na pomyślne rozpatrzenie wniosku.

Potrzebne dokumenty

Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu technologicznego należy dołączyć również takie dokumenty, jak:
promesa kredytowa lub warunkowa umowa kredytu udzielona przez wybrany bank komercyjny, który zgłosił się do współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (znajdziesz dokładny wykaz takich banków poniżej),
biznesplan projektu,
jeśli projekt tego dotyczy, to także szkic sytuacyjny i skumulowane zestawienie kosztów dotyczących robót budowlanych lub zakupu nieruchomości,
jeśli wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego to również oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego.
Co prawda do wniosku nie trzeba załączać dokumentacji technologicznej, trzeba jednak mieć na uwadze, że wnioskodawca w toku postępowania może zostać wezwany do przedstawienia takiej dokumentacji.

Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny dla MŚP

Kredyt technologiczny to dotacja, mająca na celu wspieranie wdrażania przez firmy innowacji w zakresie technologii produkcji oraz oferowanych towarów czy usług. Środki uzyskane w ramach dofinansowania na tego typu inwestycje można przeznaczyć na:
zakup oraz wdrożenie nowej technologii (know how)
wdrożenie opracowanej przez firmę własnej innowacyjnej technologii
Do wydatków kwalifikowanych, które są objęte dofinansowaniem, zaliczyć można przede wszystkim:
zakup albo wytworzenie środków trwałych
finansowanie robót i materiałów budowlanych
zakup nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych)
koszty związane z uzyskaniem patentów, praw do własności intelektualnej, know how, licencji itd.
raty z tytułu umowy leasingowej
różnego rodzaju ekspertyzy, studia, projekty techniczne czy koncepcje przygotowane przez zewnętrznych doradców

Przy czym dofinansowania z kredytu technologicznego dla MŚP nie można przeznaczyć na zakup trwałych środków, w których innowacyjna technologia została już wdrożona. Tym samym nie kupimy za nie gotowej już linii produkcyjnej, w której producent zainstalował innowacyjne rozwiązania.

Oprócz tego warto mieć na uwadze, że w poszczególnych przypadkach istnieją ograniczenia w kwestii wysokości dofinansowania. Przykładowo przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu albo prawa własności nieruchomości koszt nie może przekroczyć 10 procent łącznej wartości wydatków kwalifikowanych. W przypadku robót i materiałów budowlanych pomoc nie może wynieść więcej niż 50 procent wszystkich kosztów kwalifikowanych. Natomiast przy uzyskaniu praw patentowych czy ekspertyz, projektów itp. wsparcie nie może wynieść więcej niż 50 procent wartości tych wydatków kwalifikowanych. Przy patentach występuje również ograniczenie do maksymalnej kwoty wsparcia, która nie może przekroczyć 500 000 zł.

Kredyt technologiczny formalności krok po kroku

Pierwszym etapem ubiegania się o kredyt technologiczny jest złożenie wniosku o promesę kredytową lub warunkową umowę kredytową w wybranym banku komercyjnym, który ma podpisaną umowę współpracy z BGK.

Kolejnym krokiem, po otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku w banku, jest złożenie wniosku o kredyt technologiczny do Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, nastąpi podpisanie umowy kredytowej z bankiem oraz umowy o dofinansowanie z BGK.

Warto tutaj nadmienić, że szczegółowe warunki kredytu technologicznego ustalają banki komercyjne, natomiast BGK jedynie spłaca określoną część kredytu, co de facto stanowi tzw. premię technologiczną. Tym samym poszczególne banki mogą oferować różne warunki kredytowania, obejmujące przykładowo możliwość wypłacania kredytu w całości lub w transzach, różne oprocentowanie i okres kredytowania, a nawet wysokość kredytu czy konieczność wkładu własnego lub jego brak.

Jak złożyć wniosek o kredyt technologiczny

Wniosek o przyznanie kredytu technologicznego jest generowany elektronicznie za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie Fundacji BGK. Należy go wypełnić w języku polskim. Część załączników do wniosku ma postać elektroniczną i powinny mieć format PDF, gdzie w jednym pliku powinna być zawarta kompletna dokumentacja danego załącznika. Przykładowo, gdy biznesplan składa się z kilku lub kilkunastu stron, wszystkie muszą być zgrupowane w jeden plik PDF, nie można dodawać każdej strony jako oddzielny plik PDF.

Wypełniając wniosek o dotację, należy podać między innymi takie informacje jak:

wszystkie dane firmy – łącznie z formą prawną, klasyfikacją działalności gospodarczej (kod PKD) itd.
numer Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, odpowiadający tematyce projektu
szczegółowy opis projektu
Warto zapoznać się z niezwykle szczegółową Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, gdzie przeanalizowany jest on krok po kroku wraz ze wskazaniem, jakie informacje mają znaleźć się w poszczególnych rubrykach.

Banki udzielające kredytu technologicznego

Aktualnie aż kilkanaście banków ma podpisaną umowę współpracy z BGK w ramach wdrażania kredytu technologicznego. Są to zatem placówki, w których można składać wnioski o udzielenie promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej. Na liście tej znajdują się takie banki, jak:
ING Bank Śląski
Alior Bank
mBank
PKO Bank Polski
Santander Bank Polska
Bank Millenium
BNP Paribas Bank Polska
Bank Pekao
Bank Handlowy w Warszawie
Bank BPS (wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi)
Bank Ochrony Środowiska
SGB-Bank (wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi)
Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Ramy czasowe projektu – kredyt technologiczny

W ramach Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w okresie od 2021 roku do końca 2027 roku mają być realizowane różne projekty umożliwiające uzyskanie dofinansowania w postaci kredytów technologicznych pozwalających na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług. Harmonogramy naborów wniosków są ustalane na bieżąco i aktualizowane na koniec każdego kwartału. Przy czym poszczególne konkursy mogą obejmować różne typy projektów i działań priorytetowych. Warto zatem monitorować sytuację bezpośrednio na rządowej stronie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

10 lipca, 2024
Spółka z o.o.  – jak optymalnie wypłacić pieniądze
Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Jednym z powodów oporu przedsiębiorców do wybran...
Czytaj więcej ➔
5 lipca, 2024
Kasa fiskalna w działalności gospodarczej
Jednym z obowiązków, który może dotyczyć też i Ciebie, jest konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrujące...
Czytaj więcej ➔
5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down