Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych i jak je zapłacić?

14 lipca, 2023
Redakcja Comarch ERP XT
Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych i jak je zapłacić?
Każde nieterminowe regulowanie zobowiązań wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek ustawowych. Dotyczy to zarówno opóźnienia w spłacie rat kredytów, regulowania rachunków, opłat, abonamentów czy zapłaty za pracę, jak i zaległości podatkowych. W tym ostatnim przypadku trzeba liczyć się z konsekwencją w postaci odsetek podatkowych. Ile wynoszą odsetki od zaległości podatkowych? Jak je zapłacić i czy istnieje sposób, aby ich uniknąć? Za chwilę wszystkiego się dowiesz!

Czym jest zaległość podatkowa?

Zaległość podatkowa to nic innego jak brak terminowej zapłaty należnego fiskusowi podatku. Bez względu na to, jaki jest to podatek, przewidziane są w takiej sytuacji odsetki za zwłokę, które są naliczane już od następnego dnia po upływie terminu płatności. Warto nadmienić, że istnieje sytuacja, w której odsetki za zwłokę nie są naliczane. Ma to miejsce wtedy, gdy wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty, jaką pobiera operator pocztowy (wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopad 2012 r – Prawo pocztowe.) za przesyłkę listowną poleconą.

Przy czym warto zaznaczyć, że zobowiązania podatkowe po upływie 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) podlegają przedawnieniu. Ma to jednak miejsce tylko wtedy, gdy w ciągu tych 5 lat nie nastąpiło przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia. Takie przerwanie ma miejsce wtedy, gdy przykładowo w okresie 5 lat zostały podjęte działania ze strony organów podatkowych, takie jak np. wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Pamiętaj o tym, że niezapłacenie należnego podatku wiąże się również z odpowiedzialnością karnoskarbową. W zależności od wysokości zaległości podatkowej, może być to wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. O wykroczeniu mówimy wtedy, gdy niezapłacony podatek nie przekracza kwoty pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w czasie popełnienia owego wykroczenia. Powyżej tej kwoty mówimy już o przestępstwie skarbowym, gdzie do czynienia mamy już nie tylko z karą grzywny, ale także z karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Odsetki od zaległości podatkowych

Odsetki od zaległości podatkowych to dodatkowy koszt, jaki musi ponieść podatnik, który nie wywiązał się z terminowej zapłaty podatku. Jest to swojego rodzaju forma odszkodowania za zwłokę. W ten sposób, obok konieczności uregulowania należnego podatku, trzeba również zapłacić odsetki od zaległości podatkowych.

Pod względem prawnym i formalnym wszystko to jest regulowane w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 703).

Wysokość stóp procentowych a kwota zaległości podatkowej – stawka odsetek za zwłokę

Wyliczenie odsetek za zwłokę nie może odbyć się bez znajomości aktualnej wysokości stóp procentowych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ podstawowa stawka odsetek podatkowych wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, która jest ustalana zgodnie z przepisami Narodowego Banku Polskiego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Informacje na temat wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego w 2023 roku znaleźć można na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Odsetki podatkowe – jak liczyć?

Kwestia tego, jak liczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, sprowadza się przede wszystkim do znajomości wzoru, w którym muszą znaleźć się takie dane, jak:
kwota zaległości
liczba dni zwłoki
wysokość stawki odsetek ustawowych

Wszystkie te dane należy najpierw pomnożyć, a następnie podzielić przez 365 dni

Wzór do obliczenia zaległości podatkowych: (kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość odsetek ustawowych) / 365 = odsetki od zaległości podatkowych

Przykładowo, podatnik spóźnił się 18 dni z uregulowaniem podatku w wysokości 7 000 zł. Przyjmując, że aktualna wysokość odsetek ustawowych wynosi 16,50%, odsetki podatkowe będą wynosić 56,96 zł. Przy czym co do kwot podatku stosuje się zaokrąglenia, gdzie powyżej 50 gr zaokrągla się wzwyż, a końcówki poniżej 50 gr pomija się, to płatnik musi zapłacić odsetki w wysokości 57 zł.

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Wszystkie wyliczenia można oczywiście wykonać samodzielnie, ale nie trzeba tego robić. Istnieją bowiem specjalne narzędzia – kalkulatory, które w szybki sposób pozwalają na ustalenie wysokości odsetek podatkowych. Polecany i wiarygodny jest Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej znajdujący się na stronie rządowej.

Pozwala wyliczyć zarówno wysokość odsetek od zaległości podatkowych, jak i opłatę prolongacyjną. Wystarczy zaznaczyć, co chcemy obliczyć – odsetki czy opłatę oraz uzupełnić takie informacje jak kwota należnego podatku, termin płatności zobowiązania i termin jego uregulowania.

Odsetki podatkowe – jak zapłacić?

Bardzo często podatnicy mają wątpliwości nie tylko co do tego, jak policzyć odsetki od zaległości podatkowych, ale także jak zapłacić odsetki podatkowe. Nie jest to jednak skomplikowane. Wpłaty kwoty podatku powiększonej o należne odsetki z tytułu zwłoki dokonujesz na to samo konto, na które płacisz swoje zobowiązania podatkowe.

Odsetki od zaległości podatkowych – na jakie konto płacić

Od 1 stycznia 2020 roku – wpłat podatków i odsetek podatkowych dokonuje się na indywidualny mikrorachunek podatkowy, który można wygenerować za pomocą generatora mikrorachunku podatkowego dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Osoby prywatne generują mikrorachunek po numerze PESEL, natomiast firmy po numerze NIP. W tytule przelewu należy podać informacje dotyczące przedmiotu zapłaty (podatek i odsetki) okres rozliczeniowy, a także symbol zeznania podatkowego (np. PIT – podatek dochodowy, PPL – podatek liniowy, CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PPE – zryczałtowany podatek dochodowy, VAT – podatek od towarów i usług).

Comarch ERP XT pozwoli Ci na szybkie i wygodne zapłacenie należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę!

Obniżone odsetki podatkowe

Co dokładnie oznacza obniżenie odsetek podatkowych i kiedy można zapłacić obniżone odsetki podatkowe? Tego typu rozwiązanie zostało przewidziane w sytuacji, kiedy podatnik w ciągu pół roku od upływu terminu płatności podatku dokona autokorekty zeznania podatkowego czy deklaracji podatkowej (zob. również wpis Czynny żal). Dokładne zasady uzyskania obniżonych stawek odsetek podatkowych reguluje art. 56a Ordynacji podatkowej.

Podatnik może skorzystać z obniżonych odsetek podatkowych w sytuacji, gdy:

należny podatek zostanie zapłacony w ciągu 7 dni od złożenia korekty
korekta została dokonana samodzielnie przez podatnika, nie w efekcie wykrycia nieprawidłowości przez organy podatkowe
przed dokonaniem korekty nie zostało wszczęte postępowanie kontrolne celno-skarbowe

A ile wynosi obniżenie odsetek podatkowych? W przypadku spełnienia wszystkich wymogów można liczyć na obniżkę w wysokości 50 procent stawki podstawowej.

Podwyższone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Warto wspomnieć także o tym, że odsetki podatkowe mogą być również podwyższone o 150 procent. Takie podwyższone stawki odsetek za zaległości podatkowe stosuje się w przypadku podatku VAT i akcyzy. W ogólnym ujęciu dzieje się tak w sytuacjach, gdy wszelkie nieprawidłowości odnośnie uregulowania należnego podatku zostały wykryte na drodze kontroli organów skarbowych / celno-skarbowych lub zostały zgłoszone w postaci korekty deklaracji dokonanej przez podatnika po doręczeniu informacji o wszczęciu takiej kontroli. Przy czym w grę wchodzą tutaj takie zjawiska jak zaniżenie zobowiązania podatkowego albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Rozłożenie odsetek podatkowych na raty

W sytuacji, gdy nie jesteś w stanie uregulować jednorazowo odsetek podatkowych, ustawodawca przewidział dodatkowe wyjście. Jest nim możliwość rozłożenia na raty należności podatkowych. W tym celu należy złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego lub urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu – jeśli prowadzisz firmę.

Wniosek o rozłożenie na raty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek można złożyć w siedzibie urzędu, pocztowo lub online – np. poprzez profil zaufany. We wniosku koniecznie należy wskazać okoliczności, które będą uzasadniały Twoją prośbę. Rozłożenie na raty należności podatkowych oraz odsetek za zwłokę ma niestety formę uznaniową i fiskus może jej odmówić. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby odwołać się od negatywnej decyzji urzędu (masz na to 14 dni od otrzymania decyzji). Możesz także ponownie złożyć wniosek, tym razem z bardziej przemyślanym i przekonującym uzasadnieniem.

Jeśli urząd skarbowy pozytywnie rozważy Twoją prośbę o rozłożenie płatności na raty, to musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami w postaci opłaty prolongacyjnej, która wynosi 50 procent stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Umorzenie zaległości podatkowych

W określonych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania z jeszcze innej preferencji, którą jest umorzenie zaległości podatkowej. Jest to ulga, która może mieć formę umorzenia całości lub części zaległości i odsetek za zwłokę. Takie umorzenie obejmuje wszystkie zobowiązania podatkowe – w tym VAT, PIT i CIT, a żeby je uzyskać należy złożyć w urzędzie skarbowym stosowny wniosek. W sytuacji pomyślnej decyzji w zakresie całkowitego umorzenia zaległości podatkowych, odsetki od zaległości również zostaną umorzone. Ulga ta, podobnie jak rozłożenie podatku i odsetek na raty, także ma charakter uznaniowy, dlatego każdy wniosek o umorzenie zaległości podatkowych jest rozpatrywany przez fiskusa indywidualnie.

Pamiętaj o tym, że odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych naliczane są nie tylko wtedy, gdy nie zapłacisz w terminie należności podatkowych. Są one także naliczane w sytuacji, gdy kwota należnego podatku została zaniżona (niedopłata podatku) lub kiedy wystąpiono o nadpłatę / zwrot podatku w zawyżonej wysokości!

Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

5 czerwca, 2024
Wakacje od ZUS już wkrótce. Kogo będą dotyczyć?
Projekt ustawy wprowadzający wakacje składkowe został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów w wiosną tego roku. Przep...
Czytaj więcej ➔
21 maja, 2024
Składka zdrowotna a zmiana formy opodatkowania
Jak zapewne wiesz, wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania. Pewnie już nawet przyzwyczaiłeś s...
Czytaj więcej ➔
13 maja, 2024
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – najważniejsze informacje
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, pamiętaj, że możesz uzyskać wsparcie n...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down