Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Fotowoltaika – dofinansowanie dla firm w 2023 roku

13 września, 2023
Redakcja Comarch ERP XT
Fotowoltaika – dofinansowanie dla firm w 2023 roku
Inwestycje w OZE (odnawialne źródła energii) to nie tylko stawianie na nowoczesne technologie i wspieranie środowiska naturalnego, ale także skuteczny sposób na optymalizację kosztów działalności. Jedną z korzystnych dla biznesu opcji w tym zakresie jest instalacja fotowoltaiczna, która może znacząco obniżyć firmowe rachunki za energię elektryczną. Nie bez znaczenia jest również to, że tego typu inwestycje są objęte wachlarzem różnego rodzaju form wsparcia finansowego. Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w 2023 roku? I czy warto postawić na własną elektrownię słoneczną w przedsiębiorstwie?

Dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 dla firm – źródła funduszy

Rosnące ceny energii elektrycznej to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie nie tylko gospodarstwa domowe, ale także mniejsze i większe przedsiębiorstwa. Wzrost cen energii jest na tyle odczuwalny, że coraz więcej firm szuka możliwości obniżenia kosztów energii – zwłaszcza w przypadku firm produkcyjnych, gdzie problem ten zaczyna być coraz częściej elementem stanowiącym o dalszym być albo nie być przedsiębiorstwa. Co ważne, przyszłość pod względem kosztów energii wcale nie rysuje się zbyt optymistycznie, ponieważ prognozy wskazują na to, że ceny jeszcze wzrosną.

Rozwiązaniem, które może być dla wielu firm ratunkiem, jest postawienie na nowoczesne technologie, które pozwolą na ograniczenie kosztów energii elektrycznej. Jednym z nich są panele fotowoltaiczne. Przy czym pozytywnym aspektem całej sytuacji jest to, że w tym momencie istnieje wiele różnego rodzaju form dotowania i dofinansowania fotowoltaiki dla firm, co pozwala na znaczące zmniejszenie kosztów całej inwestycji.

Formy wsparcia w zakresie dofinansowania do fotowoltaiki w 2023 r. dla przedsiębiorców to przede wszystkim:
fundusze unijne
środki krajowe
dotacje bezzwrotne
dofinansowanie zwrotne
instrumenty finansowe, kapitałowe i gwarancyjne
Prywatni inwestorzy w kwestii dofinansowania do paneli fotowoltaicznych mają do wyboru przede wszystkim programy „Mój prąd 5.0” i „Program czyste powietrze”. Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z wielu różnego rodzaju programów dotacyjnych, a także preferencyjnych pożyczek i kredytów związanych z inwestycjami stricte ekologicznymi, wprowadzaniem nowoczesnych technologii czy modernizacją infrastruktury przedsiębiorstwa.

Do głównych projektów, w ramach których można uzyskać dopłaty do fotowoltaiki w 2023 roku, zaliczają się:
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
Krajowy Program Odbudowy (KPO) – program Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
Przy czym są one realizowane zarówno przez programy o zasięgu krajowym, jak i regionalne prowadzone przykładowo przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takim regionalnym programem jest EKO-KLIMAT realizowany w woj. kujawsko-pomorskim w postaci preferencyjnej pożyczki na realizację budowy instalacji OZE i magazynów energii. Lista dofinansowań fotowoltaiki dla firm jest dość długa. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze z dotacji, dostępne w różnej formie i zakresie, które można przeznaczyć na montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie.

Energia Plus dla firm

Program o zasięgu krajowym, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego beneficjenci to przedsiębiorcy, którzy chcą zrealizować inwestycje mające na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, w tym między innymi poprawy jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a także zmniejszenie emisji CO2 i zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych czy emisji dwutlenku siarki.

Nabór wniosków o dofinansowanie do programu Energia plus jest realizowany do wyczerpania środków. Budżet projektu to aż 4 miliardy złotych dostępne w formie bezzwrotnego dofinansowania (dotacja) lub zwrotnego dofinansowania (pożyczka preferencyjna). Dotacja może objąć do 50 procent kosztów kwalifikowanych dla technologii produkcji energii elektrycznej w obiegu ORC. Natomiast pożyczka przyznawana jest do 85 procent kosztów kwalifikowanych w kwocie od 500 tys. zł do 500 milionów zł i można ją z powodzeniem wykorzystać jako dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w firmie.

Gwarancja Biznesmax

Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie kredytu w postaci gwarancji udzielonej z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Gwarancja ta pozwala na zyskanie dopłaty do oprocentowania kredytu, co stanowi formę dotacji refundującej zapłacone odsetki. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MŚP.

Fotowoltaika dofinansowanie 2023 – białe certyfikaty

Zachętą do realizacji inwestycji z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej budynków jest system białych certyfikatów. Firmy, które chcą zdecydować się na przeprowadzenie modernizacji w tym zakresie, mogą wystąpić o przyznanie świadectwa efektywności energetycznej do prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki).

Po przeprowadzeniu inwestycji i potwierdzenia poprawy efektywności energetycznej przez audyt URE białe certyfikaty można sprzedać na TGE (Towarowa Giełda Energii), co pozwoli zyskać zwrot części środków przeznaczonych na inwestycję. Z systemu białych certyfikatów można skorzystać w sytuacji, gdy oszczędność energetyczna będzie wynosić minimum 10 toe (toe to 1 tona oleju ekwiwalentnego odpowiadającego 11 630 kWh energii). Aktualnie wartość 1 toe to około 2000 zł, czyli minimalnie można zyskać 20 tys. zł.

FEnIKS 2021-2027 i dofinansowanie do fotowoltaiki 2023

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) to program realizowany ze środków unijnych, którego budżet wynosi 25 miliardów euro. Czas trwania programu przewidziano na lata 2021-2027. Dofinansowanie dla firm w ramach jego działania dostępne jest w postaci:
dotacji
instrumentów finansowych
oraz instrumentów łączących pożyczki z dotacjami
Celem programu FEnIKS jest realizacja projektów środowiskowych, energetycznych i transportowych oraz wsparcie w obszarach kultury i ochrony zdrowia zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Aktualnie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę z Priorytetu 1 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, z Działania 1.1 Efektywność energetyczna (dla małych i średnich firm). Jest to wsparcie dedykowane na inwestycje związane z modernizacją energetyczną budynków zakładowych i podniesienia ich efektywności energetycznej, które obejmują również instalację urządzeń OZE. Nabór wniosków w 2023 roku rozpoczyna się 01.11. i ma trwać do 31.12.

FENG i zazielenianie przedsiębiorstw

Program dofinansowania FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) to inicjatywa mająca na celu wsparcie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw – w tym zwiększenie ich potencjału przede wszystkim przez wdrażanie nowoczesnych technologii, które są przyjazne dla środowiska. Jednym z modułów projektu jest zazielenienie przedsiębiorstw, co wiąże się de facto z ograniczeniem ich szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. W tym aspekcie środki z funduszy mogą być przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych, które zaliczane są do zielonych źródeł energii.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw jest elementem Ścieżki SMART. Maksymalna wysokość dofinansowania obejmuje do 70 procent wydatków obejmujących zakup środków trwałych, materiałów, robót budowlanych czy wartości prawnych i niematerialnych oraz 50 procent kosztów związanych z usługami doradczymi i 80 procent kosztów związanych z ochroną środowiska.

Fundusze z Banku Gospodarstwa Krajowego –dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 roku dla firm

Jednym ze źródeł funduszy na montaż instalacji fotowoltaicznych, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który w ramach działań z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej, OZE i rewitalizacji budynków, oferuje szereg ciekawych programów dotacyjnych, w tym preferencyjne pożyczki i gwarancje. Poniżej znajdziesz kilka ciekawych propozycji dofinansowania dla firm, które planują postawić na fotowoltaikę.

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to wsparcie finansowane z Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, który jest dedykowany dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz small mid-caps, czyli małe spółki o średniej kapitalizacji oraz mid-caps (spółki o średniej kapitalizacji). Jest to preferencyjna pożyczka, którą należy przeznaczyć na modernizację infrastruktury w celu ograniczenia zużycia energii przez przedsiębiorstwo. Można przeznaczyć ją na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jeśli pozwoli ona na ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez firmę o przynajmniej 30 procent.

Grant OZE

Jest to dofinansowanie dedykowane dla inwestorów, którzy są właścicielami budynków wielorodzinnych. Skorzystać mogą z niego nie tylko jednostki samorządowe czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ale także spółki prawa handlowego czy osoby fizyczne. Grant może wynieść do 50 procent kosztów kwalifikowanych całej inwestycji i może być przeznaczony na zakup oraz instalację odnawialnych źródeł energii – w tym paneli fotowoltaicznych, a także na remont już istniejącej instalacji, jeśli w jego efekcie jej moc wzrośnie o co najmniej 25 procent.

W sytuacji, gdy inwestor prowadzi w budynku działalność gospodarczą, grant ma formę pomocy de minimis, kwalifikując się jako pomoc o niewielkich rozmiarach, która nie narusza rynkowej równowagi konkurencyjnej.

Pożyczki z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka

Są to pożyczki rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie uzyskać można kredyt w wysokości do 1 miliona zł na zwykłych lub preferencyjnych zasadach. Środki z pożyczki można przeznaczyć również na budowę instalacji fotowoltaicznej. Program realizowany jest regionalnie, a fundusze na niego przeznaczone pochodzą z UE. Instytucjami finansującymi projekt są wybrane Agencje Rozwoju Regionalnego i stowarzyszenia wspierające rozwój przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje o pożyczkach i o tym jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę – w tym o procedurze złożenia wniosku, można znaleźć na stronie BGK wraz z dostępnym tam generatorem wniosków o dofinansowanie.

Fotowoltaika dla rolnika

Przy dofinansowaniu dla fotowoltaiki warto wspomnieć również o programach dedykowanych rolnikom, ponieważ i w tym zakresie istnieje wiele ciekawych opcji. Popularność fotowoltaiki wśród rolników jest bardzo duża, ponieważ pozwala ona na znaczące obniżenie kosztów produkcji rolnej. Co ważne, rolnicy indywidualni mają do wyboru kilka różnych programów, zarówno regionalnych, jak i ogólnokrajowych, do których należą przede wszystkim:
Energia dla Wsi
Zielona Energia w Gospodarstwie
Agroenergia
Przy czym rolnicy również mogą skorzystać z białych certyfikatów i wielu preferencyjnych pożyczek na fotowoltaikę dla gospodarstw rolnych.

Fotowoltaika dla firm 2023 – czy warto?

Na pytanie czy warto ubiegać się o dofinansowanie na fotowoltaikę dla firm, można odpowiedzieć dopiero po zapoznaniu się z tym, co jest ona w stanie zapewnić i to, jak korzystne jest dofinansowanie do zakupu i montażu paneli. Biorąc pod uwagę poziom dofinansowania fotowoltaiki dla przedsiębiorstw z poszczególnych programów, jeśli pozyskamy dofinansowanie w formie dopasowanej do potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorstwa, inwestycja w tego typu instalację będzie decyzją strategiczną, która w dłuższej perspektywie pozwala firmie na zyskanie bezpieczeństwa energetycznego.

Możliwość zaopatrzenia przedsiębiorstwa w nowoczesną technologię energetyczną w postaci paneli fotowoltaicznych, która w dużym stopniu jest finansowana z funduszy zewnętrznych (np. dotacje unijne, fundusze krajowe lub inne), niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak:
Oszczędności na kosztach energii – panele fotowoltaiczne przetwarzają energię słoneczną na elektryczność, co pozwala firmom produkować część lub nawet całą potrzebną energię elektryczną samodzielnie. To może znacząco obniżyć rachunki za prąd, szczególnie w przypadku firm o dużej ilości zużycia energii.
Możliwość wdrażania nowoczesnych technologii wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji – panele fotowoltaiczne pozwalają na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań z zakresu instalacji HVAC, takich jak klimatyzacje, rekuperacje czy pompy ciepła przy zachowaniu niskich kosztów energetycznych.
Niskie koszty eksploatacji – instalacje fotowoltaiczne są stosunkowo łatwe w utrzymaniu. Panele mają niewiele ruchomych części, są trwałe i wytrzymałe, co oznacza niższe koszty konserwacji i napraw w porównaniu do innych źródeł energii.
Stabilizacja kosztów energii – zmienne ceny energii elektrycznej mogą stanowić duże wyzwanie dla firm, o czym przekonano się przy drastycznych podwyżkach prądu w 2022 roku. Posiadając własną instalację fotowoltaiczną, firma może ograniczyć ryzyko wzrostu cen energii zewnętrznej, ponieważ będzie miała dostęp do własnego źródła prądu.
Współczynnik zrównoważonego rozwoju i pozytywny wizerunek – montaż paneli fotowoltaicznych jest zgodny z trendem zwiększonej świadomości ekologicznej. Inwestycja w energię odnawialną może poprawić wizerunek firmy w oczach klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnej.
Ulgi podatkowe i dotacje – istnienie różnych form wsparcia finansowego, takich jak zwolnienia podatkowe, dotacje do fotowoltaiki, kredyty preferencyjne czy ulgi podatkowe znacząco zmniejszają koszty inwestycji w fotowoltaikę, jednak z czasem fundusze na to mogą się skończyć, dlatego warto z nich skorzystać jak najszybciej.
Zyski ze sprzedaży energii – firmy mogą również sprzedać nadmiarowo wyprodukowaną energię z paneli fotowoltaicznych do lokalnych dostawców energii elektrycznej, co może generować dodatkowe przychody.
Długoterminowa inwestycja – panele fotowoltaiczne mają długą żywotność (zazwyczaj 25 lat lub więcej), co oznacza, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną może przynosić korzyści firmie przez wiele lat.
Uniezależnienie energetyczne – posiadając własne źródło energii, firma staje się mniej zależna od dostawców zewnętrznych i bardziej samowystarczalna pod względem energii elektrycznej, zwłaszcza w przypadku instalacji off-grid lub instalacji hybrydowych.
Przy czym warto zauważyć, że w wielu przypadkach dotacje na fotowoltaikę dla firm to dofinansowanie nie tylko do instalacji fotowoltaicznych, można je bowiem wykorzystać do wielowymiarowej modernizacji budynku, pozwalającej na zwiększenie jego efektywności energetycznej.

Fotowoltaika dla firm – odliczenia kosztów budowy instalacji i jej amortyzacji od podatku

Montaż instalacji fotowoltaicznej w kwestii odliczeń podatkowych daje firmom przede wszystkim dwie opcje. Pierwszą i najbardziej oczywistą jest odliczenie podatku VAT od instalacji fotowoltaicznej (stawka 23 procent). Kolejną korzystną możliwością optymalizacji podatkowej związanej z fotowoltaiką dla przedsiębiorstw jest możliwość wpisania amortyzacji instalacji fotowoltaicznej w koszty przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z leasingu na fotowoltaikę, który także pozwala na wdrożenie wielu optymalizacji podatkowych – w tym odliczenie raty kapitałowej i odsetkowej czy opłaty wstępnej.
Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

21 maja, 2024
Składka zdrowotna a zmiana formy opodatkowania
Jak zapewne wiesz, wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania. Pewnie już nawet przyzwyczaiłeś s...
Czytaj więcej ➔
13 maja, 2024
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności – najważniejsze informacje
Jeżeli jesteś osobą bezrobotną i myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, pamiętaj, że możesz uzyskać wsparcie n...
Czytaj więcej ➔
29 kwietnia, 2024
Czy rejestracja do VAT-EU dotyczy Ciebie?
Czym jest VAT-UE? Czy muszę się rejestrować do transakcji wewnątrzunijnych, skoro jestem zwolniony podmiotowo? Po co mi ...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down