Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Czym jest rejestr CEIDG, do czego służy i w jakim celu go stworzono?

15 maja, 2023
Redakcja Comarch ERP XT
Czym jest rejestr CEIDG, do czego służy i w jakim celu go stworzono?
Zanim rozpoczniesz prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej jako osoba fizyczna, musisz złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Jest to obowiązek, bez którego nie można prowadzić firmy. Przy czym, należy to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Czym dokładnie jest CEIDG, do czego służy i jak zarejestrować w nim swoją firmę?

Czym jest CEIDG

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest po prostu rejestrem przedsiębiorców – dokładnie jednoosobowych działalności gospodarczych oraz przedsiębiorców będących osobą fizyczną działających w ramach spółki cywilnej lub prowadzących działalność pozarolniczą. Dla porównania osoby prawne rejestrują swoje przedsiębiorstwo w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Jeśli chodzi o kwestię przepisów i ustaw, to podstawą prawną działania CEIDG jest przede wszystkim ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz.541). Weszła ona w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Jakie są zadania CEIDG?

Głównym zadaniem rejestru CEIDG jest ułatwienie procedur związanych z rejestracją i ewidencją działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Nie bez znaczenia jest wysoki poziom cyfryzacji systemu, umożliwiający szybkie załatwienie formalności przez Internet i pozwalający na zdalny wgląd w potrzebne informacje. Jak to wygląda w praktyce?

Funkcje CEIDG:

Elektroniczna ewidencja firm prowadzonych przez osoby fizyczne – cyfrowy rejestr wszystkich informacji związanych z prowadzeniem działalności, w tym wydanych koncesji, zezwoleń, licencji itp.
Uproszczenie procedur rejestracji działalności gospodarczej – CEIDG umożliwia szybkie i wygodne założenie firmy przez Internet, co znacznie ogranicza biurokrację i ułatwia przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności.
Zapewnienie publicznego dostępu do informacji – rejestr umożliwia weryfikację podstawowych danych o działalności gospodarczej, takich jak numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON, dane kontaktowe czy zakres działalności. Dostęp do tych informacji jest bezpłatny i może być wykorzystywany zarówno przez inne podmioty gospodarcze, jak i klientów czy organy administracji publicznej.
Ułatwienie kontaktu z administracją – CEIDG integruje się z innymi systemami administracji publicznej, co pozwala na szybsze i prostsze załatwianie formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak dokonać wpisu do CEIDG – rejestracja działalności gospodarczej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aktualnie rejestracji firmy w CEIDG możesz dokonać na trzy sposoby:

Elektronicznie – złożenie wniosku online

Rejestracja firmy w CEIDG drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem Internetu. Przy czym, jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG właśnie w ten sposób, masz do wyboru dwie opcje:

Skorzystanie z rządowej platformy Ceidg.gov.pl – wystarczy, że wejdziesz na nią i wybierzesz właściwą opcję, czyli rejestrację działalności gospodarczej. W tym celu potrzebny będzie e-dowód albo profil zaufany lub podpis kwalifikowany. W czasie pierwszego zalogowania do systemu następuje założenie konta. Wpis do CEIDG drogą elektroniczną odbywa się za pośrednictwem kreatora, który płynnie przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy rejestracji.
Skorzystanie z bankowości internetowej – wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć przez konto internetowe swojego banku. Tego typu usługę oferują takie banki jak: Millenium, mBank, PKO BP, Bank Pekao S.A, ING i Santander Bank Polska.

Listownie – wniosek zostaje przesyłany pocztą

Kolejnym sposobem na zarejestrowanie firmy w CEIDG jest droga pocztowa. W takiej sytuacji musisz najpierw skompletować wszystkie wymagane dokumenty – w tym przede wszystkim formularz wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wypełniony wniosek wraz z innymi potrzebnymi do rejestracji firmy formularzami możesz przesłać listem poleconym na adres dowolnego urzędu gminy w kraju. Warto wybrać opcję za potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wniosek dotarł na miejsce i został odebrany.

Ważne! Wniosek listowny musisz opatrzyć własnoręcznym podpisem poświadczonym notarialnie.

Osobiście – podczas wizyty w urzędzie

Wniosek można również złożyć w każdym urzędzie gminy lub miasta. W tym celu zabierz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Warto tutaj zaznaczyć, że załatwienie sprawy bezpośrednio w urzędzie może mieć trzy formy:

wcześniejsze wypełnienie wniosku drogą elektroniczną bez podpisu elektronicznego, wtedy wizyta w urzędzie ma być jedynie weryfikacją tożsamości
wypełnienie formularza w urzędzie
dostarczenie do urzędu wcześniej wydrukowanego i wypełnionego formularza

Warto zaznaczyć, że wniosek w urzędzie może za nas złożyć pełnomocnik, czyli pełnoletnia osoba upoważniona do złożenia wpisu pełnomocnictwem. Co ważne, w czasie rejestracji możesz udzielić pełnomocnictwo wybranej osobie poprzez podanie jej danych w formularzu CEIDG-1.

Pamiętaj o tym, że jedna osoba fizyczna może zarejestrować na siebie w CEIDG tylko jedną firmę. Oczywiście nie ogranicza to w żaden sposób profilu jej działania, ponieważ w jej ramach można prowadzić różne rodzaje działalności zdefiniowane przez kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Wniosek CEIDG – jakie dane trzeba podać

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o wpis do CEIDG trzeba przygotować wszystkie niezbędne dane, które trzeba podać w formularzu. W tym celu potrzebne będą takie informacje, jak:

Dane wnioskodawcy – imię i nazwisko, nazwisko rodowe, drugie imię, płeć, imię matki i ojca, data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP i REGON, obywatelstwo, rodzaj seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania wnioskodawcy, dane urzędu skarbowego, pod który podlegasz.
Dane zakładanej firmy – nazwa firmy (), nazwa skrócona firmy, data rozpoczęcia działalności, liczba zatrudnionych pracowników (planowana), rodzaj zakładanej działalności (przeważający kod PKD, który musi odpowiadać profilowi działania otwieranej firmy), adres do doręczeń, stała siedziba firmy.

W czasie rejestracji należy również wybrać rodzaj ubezpieczenia społecznego. W tym przypadku dostępne są trzy opcje, takie jak ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) oraz ubezpieczenie za granicą. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, należy złożyć również formularz ZUS ZCNA. Jeśli planujesz od razu zatrudnić pracowników, ich także musisz zgłosić do ubezpieczenia, wypełniając formularz ZUS ZZA albo ZUS ZUA.

Oprócz tego w czasie rejestracji składa się również oświadczenie o braku całkowitego zakazu wykonywania działalności gospodarczej oraz o posiadaniu prawnego tytułu do nieruchomości wskazanych jako siedziba firmy – może to być akt własności czy umowa najmu lub dzierżawy.

Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wiąże się z automatycznym zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego jako podatnik. Przy czym w czasie składania wniosku możesz również dołączyć formularz VAT-R (rejestracja jako podatnik VAT) – warunkiem zgłoszenia jest posiadanie numeru NIP.

Prosta księgowość online firmy – zobacz jakie to może być łatwe, sprawdź narzędzie online Comarch ERP XT do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie! Korzystaj z w pełni zoptymalizowanych rozwiązań!

W czasie rejestracji możesz również podać dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail czy adres firmowej strony internetowej, które będą publicznie widoczne dla wszystkich użytkowników systemu. Wtedy inni użytkownicy będą mogli wyszukać Twoje przedsiębiorstwo w ogólnodostępnej wyszukiwarce firm.

Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest bezpłatne. Co do terminu, w którym wpis będzie aktualny, w przypadku rejestracji w urzędzie czy pocztowo, przyjmuje się czas realizacji nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku w siedzibie urzędu czy odebraniu poczty.

Rejestracja w CEIDG obcokrajowca

Obcokrajowcy w określonych sytuacjach również mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, a tym samym mogą dokonać wpisu do CEIDG. Muszą jednak mieć nadany formalny status cudzoziemca (karta pobytu lub Karta Polaka). Cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii oraz Liechtensteinu w czasie rejestracji muszą dołączyć skany dokumentów potwierdzających status cudzoziemcy. Mogą to zrobić online – w czasie rejestracji zdalnej lub w urzędzie, przynosząc oryginały dokumentów, które zostaną zeskanowane.

Zmiana wpisu CEIDG

W razie potrzeby praktycznie w każdym momencie można dokonać zmiany danych firmowych w rejestrze. Wniosek o zmianę danych można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i podczas wizyty w urzędzie czy pocztowo. Możesz w ten sposób dokonywać aktualizacji różnych danych – w tym zmiany nazwy firmy, dopisania czy wykreślenia kodów PKD, nadania pełnomocnictwa, zmiany formy opodatkowania czy dołączenia nowego numeru rachunku bankowego związanego z firmą.

Ustawa o CEIDG – nowelizacja

W ostatnim kwartale 2022 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zmiany mają usprawnić działanie systemu poprzez wprowadzenie pełnej cyfryzacji zakładania działalności gospodarczej, większej integracji z innymi rejestrami publicznymi czy utworzenie jednego zintegrowanego wniosku dla rejestracji spółki cywilnej w miejsce osobnych wniosków do GUS, ZUS i urzędu skarbowego.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje dotyczące CEIDG znaleźć można na CEIDG.gov.pl i biznes.gov.pl.

Zakładasz firmę? Sprawdź, jak program Comarch ERP XT pomoże Ci ją prowadzić! Wystawiaj zdalnie faktury i prowadź księgowość online w prosty i wygodny sposób!

Redakcja Comarch ERP XT
Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.
Artykuł przypadł Ci do gustu? Warto go podać dalej!

Ostatnie wpisy

4 kwietnia, 2024
Usługa e-pit. Zeznanie podatkowe w usłudze e-urząd skarbowy
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają po raz pierwszy możliwość złożenia zeznania podatkowego w usłudze e-Ur...
Czytaj więcej ➔
3 kwietnia, 2024
Składka zdrowotna – niekończąca się opowieść
Od dwóch lat temat składki zdrowotnej żywo dotyka każdego przedsiębiorcę. Zmiany wprowadzone Polskim Ładem znacznie zwię...
Czytaj więcej ➔
14 marca, 2024
Na kawę z własnym kubkiem – czyli opłata za jednorazowe opakowania
Od stycznia obowiązuje opłata za jednorazowe kubki i opakowania. Każdy, kto sprzedaje towary wykorzystując przy tym opak...
Czytaj więcej ➔

Testuj za darmo!

Pełna funkcjonalność przez 30 dni bez opłat!
Copyright Comarch SA 2024
Copyright Comarch SA 2024
crossmenuchevron-down