Księgowanie w Comarch ERP XT 30% taniej!

M Zarządzaj firmą przez telefon

Księgowanie w Comarch ERP XT 30% taniej!

Polski Ład – wpływ zmian na opodatkowanie w 2022 roku

10 Nov, 2021
Redakcja Comarch ERP XT

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdzie Polski Ład – ustawa wprowadzająca wiele zmian podatkowych, które dotkną wszystkich podatników. Poniżej przybliżamy najważniejsze zmiany dla mikroprzedsiębiorców.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w ramach:

  1. jednoosobowej działalności gospodarczej;
  2. spółki cywilnej;
  3. spółki jawnej;
  4. spółki partnerskiej

– uzyskiwane przychody będą podlegały ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy zastanowić się jaką formę opodatkowania wybrać. Mamy do wyboru zasady ogólne i podatek liniowy, a w przypadkach innych niż spółka partnerska, również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Największe zmiany zaszły w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie zwiększeniu ulega kwota wolna od podatku (po zmianach wyniesie ona 30 000 zł) i próg skali podatkowej (z kwoty 85 258 zł do 120 000 zł), co spowoduje, że zapłacisz mniejszy podatek w stawce 17%. Podobnie jak to jest obecnie, przekroczenie progu skali podatkowej spowoduje, że nadwyżkę dochodów będziesz opodatkowywał stawką 32%. Co więcej, mamy również możliwość wspólnego opodatkowania osiągniętych dochodów waz z małżonkiem oraz prawo do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. Szerzej na ten temat można dowiedzieć się z artykułu „Polski Ład – zasady ogólne opodatkowania”.

Natomiast w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zmiany dotknęły czterech grup podatników, tj. osób świadczących usługi:

 1. medyczne – nowa stawka 14%;
 2. informatyczne – nowa stawka 12%;
 3. architektoniczne i inżynierskie – nowa stawka 14%
 4. edukacyjne (nauczyciele udzielający lekcji na godziny) – stawka 8,5%.

Polski Ład nie wprowadza zasadniczych zmian w przypadku opodatkowania przychodów z działalności podatkiem liniowym.

Zmiany w składce zdrowotnej

W przyszłym roku większe obciążenie będzie spowodowane zwiększeniem oraz zakazem odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej. W przypadku zasad ogólnych składkę zdrowotną zapłacimy w stawce 9%, liczonej od uzyskanego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania i zapłaconą składkę na ubezpieczenia społeczne). W przypadku podatku liniowego podstawa wymiaru będzie taka sama, jednak stawka będzie wynosiła 4,9%.

Natomiast w ryczałcie, wysokość składki zdrowotnej będzie obliczana w oparciu o wartość przychodu i uzależnionego od niej, procentowej wartości przeciętnego

wynagrodzenia (około 5900 zł). W zależności od wysokości przychodu, podstawę do obliczenia składki będzie stanowiła wartość 60%, 100%, lub nawet 180% przeciętnego wynagrodzenia. Szerzej o wysokości składki zdrowotnej dowiedzieć się można z artykułu „Polski Ład w Sejmie – modyfikacje w składce zdrowotnej”.

Warto również nadmienić, ze składką objęci są wspólnicy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (tu komplementariusz), a także jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ich przypadku podstawą obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie wartość przeciętnego wynagrodzenia, bez względu na przychód osiągnięty w tej spółce. Dodatkowo osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu powołania na członka zarządu w spółkach z o.o. będą od nowego roku objęci obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej w wysokości 9% osiągniętego dochodu.

Podatek dochodowy od osób prawnych

W przypadku podmiotów opodatkowanych podatkiem CIT warto wskazać na wprowadzenie zmian w zakresie estońskiego CIT, czyli w uproszczeniu opodatkowania ryczałtowego zysku, ustalonego w sposób zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości, który podlega wypłacie w formie dywidendy. W pozostałym zakresie, czyli gdy zysk zostanie przeznaczony na rozwój spółki, podatnik nie zapłaci podatku dochodowego.

Od nowego roku stawki podatku ulegną obniżeniu, a dodatkowo nie będziesz musiał ponosić wydatków inwestycyjnych. Możliwość odliczenia części podatku zapłaconego przez spółkę, spowoduje, że Twoje obciążenia podatkowe wyniosą około 20% (mali i średni podatnicy) lub 26% (duzi podatnicy), a prowadząc działalność w formie spółki z o.o. lub akcyjnej, nie będziesz musiał płacić składki zdrowotnej. Co więcej możliwość opodatkowania estońskim CIT będzie dotyczyła również spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, przy czym nadal musi to być struktura prosta, gdzie wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Pozytywnie należy ocenić zmiany w estońskim CIT. Przyjmując zmniejszoną barierę wejścia (pozostał obowiązek zatrudnienia co najmniej trzech osób oraz prosta struktura wspólników) i brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku wspólników spółek z o.o. lub akcyjnych, efektywne opodatkowanie jest zdecydowanie najniższe. W przypadku podatku liniowego zaletą jest mniejsza stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne, zamiast 9% zapłacisz 4,9%. Jednak nie skorzystasz z podwyższonej kwoty wolnej. Natomiast przy zasadach ogólnych będziesz miał możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, co wraz ze zwiększeniem kwoty wolnej i progu podatkowego, może być bardziej opłacalne niż podatek liniowy. Pamiętaj jedna, że osiągając dochody powyżej 1 mln zł dodatkowo zapłacisz daninę solidarnościową.

Aby ułatwić podjęcie decyzji, w tabeli poniżej, zebraliśmy główne elementy, które należy wziąć pod uwagę dobierając odpowiednią formę opodatkowania w przyszłym roku. Oczywiście, w indywidualnych sytuacjach mogą wystąpić jeszcze inne uwarunkowania, które również należy uwzględnić.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.