Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Jednorazowe środki z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej

20 Jan, 2017
Redakcja Comarch ERP XT

Założenie własnej firmy wymaga nie tylko dobrego pomysłu, ale również mniejszych lub większych nakładów finansowych. Gdzie możemy szukać wsparcia, jeżeli za naszym pomysłem na biznes nie stoi niezbędny do jego rozkręcenia kapitał? Z pomocą przychodzą Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) dysponujące środkami z budżetu państwa na dofinansowanie początkujących firm.

 

Kto może skorzystać ze środków PUP na założenie firmy?

O wsparcie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, które rokują nadzieję na założenie i utrzymanie działalności gospodarczej a jednocześnie:

 • nie prowadziły firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • nie otrzymały dotychczas innych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odrzuciły bez uzasadnionej przyczyny propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej.

Powiatowe Urzędy Pracy mogą ustalać dodatkowe kryteria, tak aby pomoc trafiła do osób w najgorszej sytuacji na rynku pracy w danym regionie. Przykładowo, mogą być to osoby młode bez doświadczenia zawodowego lub starsze (powyżej 50 roku życia).

 

Na co można przeznaczyć dotację?

Wsparcie może zostać przeznaczone na rozpoczęcie różnych rodzajów działalności: wytwórczej, budowlanej, usługowej czy handlowej. Nie otrzymamy pieniędzy na działalność związaną z handlem obnośnym i obwoźnym czy akwizycją.

Fundusze mogą zostać przeznaczone na przykład na:

 • środki trwałe, maszyny, urządzenia,
 • oprogramowanie,
 • adaptację pomieszczeń służących do wykonywania działalności gospodarczej,
 • zakup materiałów i surowców lub towaru do sprzedaży,
 • reklamę i promocję (przygotowanie strony internetowej, druk wizytówek, ulotek).

Z dotacji nie można natomiast sfinansować wydatków takich jak:

 • wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
 • podatki i składki ZUS,
 • środki transportu,
 • kasa fiskalna i obsługa księgowa firmy,
 • rachunki dotyczące bieżącej działalności (np. telefoniczne),
 • zakup lub budowa lokalu,
 • udziały w spółkach.

 

Wysokość dotacji z PUP

Dofinansowanie to nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (wg danych GUS).

Maksymalna kwota dotacji:

W związku z ograniczoną ilością środków urzędy mogą obniżyć kwotę maksymalnej dotacji.
Wysokość przyznanych środków wynika z przedstawionego biznesplanu.

 

Jak wygląda procedura przyznawania środków z PUP?

1) Złożenie wniosku

Osoba bezrobotna planująca założenie działalności musi złożyć wniosek o dotację w powiatowym urzędzie pracy, w którym jest zarejestrowana. Formularze różnią się nieznaczenie w poszczególnych regionach, ale zakres informacji, jakie należy podać, jest zbliżony.

Elementy wniosku o dotację:

 • opis planowanej działalności (z podaniem kodu PKD),
 • charakterystyka oferty – produktów, usług,
 • analiza konkurencji i rynku, na którym będziemy działać,
 • plan działań marketingowych – jak pozyskamy klientów i kontrahentów,
 • źródła finansowania działalności,
 • wskazanie własnych kwalifikacji do prowadzenia danej działalności,
 • wyliczenie kwoty dofinansowania, o jaką się ubiegamy.

 

2) Decyzja urzędu

Dotychczas wnioski rozpatrywała komisja powołana przez dyrektora danego urzędu pracy. Termin na ich rozpatrzenie i poinformowanie wnioskodawcy o negatywnej lub pozytywnej ocenie wniosku wynosił 30 dni. W praktyce, przy dużej liczbie osób zainteresowanych dotacjami, nie zawsze był jednak dotrzymywany.

Od decyzji nie przysługiwało odwołanie.

Zasady rozpatrywania wniosków od 2017 roku mogą ulec zmianie.

 

3) Podpisanie umowy o dofinansowanie

Kolejnym krokiem po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy osobą bezrobotną a starostą (w imieniu którego działa dyrektor PUP). Umowa określa wysokość przyznanych środków i ich dokładne przeznaczenie, sposób udokumentowania i rozliczenia wydatków.

 

4) Realizacja projektu

Działalność, którą osoba bezrobotna zakłada, musi być zgodna ze złożonym wnioskiem i nie można jej zaprzestać przed upływem roku. Zgodne z założeniami muszą być również ponoszone wydatki. Uzyskaną dotację należy wykorzystać i rozliczyć w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej. Poniesione z dotacji wydatki i prowadzona działalność muszą być udokumentowane np. fakturami.

Niedotrzymanie tych warunków wynikających z zapisów umowy skutkuje koniecznością zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami za czas, w jakim pieniądze były w dyspozycji wnioskodawcy.

Formy zabezpieczenia zwrotu dotacji:

 • weksel in blanco,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • gwarancja bankowa,
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 

Gdzie szukać informacji o środkach z PUP na rozpoczęcie działalności?

Terminy naborów i warunki przyznawania pomocy są różne w poszczególnych powiatach, dlatego informacji należy szukać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale PUP.

Początek roku jest odpowiednim momentem, aby zainteresować się tematem środków na podjęcie działalności – w niektórych powiatach budżet wyczerpuje się już w pierwszych miesiącach roku, inne rozdzielają dotacje stopniowo – w ciągu całego roku.

Lista i wyszukiwarka Powiatowych Urzędów pracy dostępna pod adresem:
http://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.