message-icon

Sprawdź swoją pocztę!
Za chwilę otrzymasz email od Comarch Cloud.
Kliknij w link aktywacyjny i zacznij testować Comarch ERP XT!

Wróć na strone erpxt.pl

Promocja dobiegła końca. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach, zapraszamy na stronę www.comarch.pl/erp

Powrót na strone główną

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

15.12.2016

Szybkim i korzystnym, ze względu na niskie oprocentowanie, sposobem na uzyskanie kapitału i założenie własnej firmy jest pożyczka z programu Banku Gospodarstw Krajowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Wsparcie pochodzi z budżetu państwa. Od 2013 r., kiedy program powstał, udzielono już pożyczek na kwotę ponad 260 mln zł.

 

Kto może dostać pożyczkę z BGK?

Ta forma wsparcia skierowana jest do:

 • studentów ostatnich lat studiów wyższych,
 • absolwentów szkół lub uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowanych bezrobotnych.

Z pomocy nie są wykluczone osoby, które prowadziły już kiedyś działalność gospodarczą. Warunkiem jest jej zamknięcie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

Jeżeli planowana jest działalność w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

 

Warunki pożyczki

 • Maksymalna kwota pożyczki – 81 100,80 zł. Nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z danymi GUS).
 • Oprocentowanie – 0,44% w skali roku. Wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
 • Okres spłaty: do 7 lat,
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku,
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenie osoby fizycznej
  • inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę.

Osoby korzystające z pożyczki mogą również liczyć na bezpłatne szkolenia i usługi doradcze z obszaru zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej działalności gospodarczej czy prowadzenia księgowości.

W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności
gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (również z BGK)
część udzielonej pożyczki może zostać umorzona.

 

Pożyczka krok po kroku

1) Złożenie wniosku

Na terenie całego kraju działają cyklicznie wybierani pośrednicy finansowi, którzy przyjmują wnioski zainteresowanych, udzielają również pomocy w ich wypełnianiu. Dany pośrednik prowadzi nabór do momentu wyczerpania środków, które zostały mu przyznane.
Należy zgłosić się do pośrednika właściwego ze względu na miejsce planowanej działalności gospodarczej. Lista pośredników i informacja o dostępnych środkach pod adresem: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/

Elementy wniosku:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki – rodzaj działalności, planowane produkty/usługi, docelowa grupa odbiorców i kontrahentów, kanały sprzedaży, analiza rynku i konkurencji,
 • Planowane przychody i koszty wraz z metodologią ich wyliczenia,
 • Specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanej pożyczki,
 • Harmonogram spłat pożyczki,
 • Forma zabezpieczenia kredytu.

2) Ocena wniosku

Decyzja kredytowa jest podejmowana w ciągu 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

3) Założenie działalności (indywidualna lub spółka cywilna)

4) Podpisanie umowy z pośrednikiem

5) Wypłata środków przez pośrednika (jednorazowa lub transze)

6) Realizacja projektu zgodnie z zapisami wniosku

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności minimalnie przez okres roku. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do zwrotu kwoty uzyskanej korzyści.

7) Rozliczenie pożyczki

Podstawą rozliczenia pożyczki są zrealizowane wydatki. Opłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej należy przedłożyć pośrednikowi finansowemu w terminie określonym w umowie pożyczki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.

 

Informacje o programie

Więcej informacji o programie „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie II” na stronie BGK (link: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka-na-dzialalnosc/ )


https://www.erpxt.pl/

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikro przedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Zaufało Nam już ponad 80 000 firm w całej Europie.
Teraz czekamy na Ciebie!
Wybierz Comarch ERP XT!

Testuj za darmo! Wszystkie funkcjonalności do 10 dokumentów bez opłat.