Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

M Zarządzaj firmą przez telefon

Sprawdź jak działa i wygląda Comarch ERP XT

Aspekty prawno-podatkowe handlu internetowego

5 Dec, 2016
Redakcja Comarch ERP XT

Handel internetowy (e-commerce) w Polsce nie traci na popularności czego dowodem jest stale rosnąca liczba sklepów internetowych. Przedsiębiorcy postrzegają Internet jako łatwy kanał sprzedaży i dystrybucji z uwagi na relatywnie niskie koszty wejścia. Prowadzenie e-biznesu jest przede wszystkim realizacją oczekiwań współczesnego klienta, który coraz chętniej kupuje w sieci.

Działalność gospodarcza prowadzona w formie e-handlu podlega generalnie tym samym obwarowaniom prawno-podatkowym co sprzedaż w tradycyjnej formie z pewnymi wyjątkami, na które chciałbym zwrócić uwagę w niniejszym wpisie

 

Gdzie płacić podatek dochodowy?

Internet ma zasięg globalny zatem bez problemu możemy oferować towary i usługi odbiorcom z dowolnego kraju. Również możemy wybrać czy chcemy mieć sklep internetowy na polskiej domenie z rozszerzeniem ”.pl”, hiszpańskiej z rozszerzeniem ”.es”, niemieckojęzycznej z rozszerzeniem ”.de” czy jeszcze innej. Również możemy wybrać lokalizację sklepu na serwerze znajdującym się w dowolnym kraju.

Wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jakie Polska zawarła z innymi krajami przewidują opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w państwie gdzie przedsiębiorca ma siedzibę, chyba że dochody są osiągane w innym państwie za pośrednictwem zakładu zlokalizowanego w tym państwie. Według Komentarza do Konwencji Modelowej OECD, na której wzorowane są wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ani strona www ani serwer zlokalizowane w innych państwach nie wyczerpują znamion zakładu.

Dlatego firma działająca w obszarze e-commerce i posiadająca siedzibę w Polsce będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym również w Polsce.

 

Gdzie płacić VAT?

Generalnie przy sprzedaży internetowej towarów na rzecz odbiorców krajowych nie ma przepisów szczególnych. Nieco inaczej jest przy sprzedaży wysyłkowej, która jest pewnym wariantem transakcji wewnątrzwspólnotowej. Polega ona na dostawie towarów wysyłanych przez polskiego podatnika VAT z terytorium Polski na terytorium innego kraju Uni Europejskiej pod warunkiem, że odbiorcą towaru jest:

  • podatnik podatku od wartości dodanej ( odpowiednik polskiego VAT ) lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • innego niż wymienionego wyżej podmiotu, który nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Sprzedaż wysyłkowa opodatkowana jest w Polsce według polskich stawek VAT pod warunkiem, że nie przekroczy określonego limitu, który jest ustalony przez każdy kraj UE na innym poziomie i waha się od 35.000 Euro w większości państw UE do 100.000 Euro w Niemczech, Holandii, Luksemburgu i Francji. Po przekroczeniu limitu sprzedaży na terytorium danego państwa sprzedawca jest zobowiązany do zarejestrowania się w tym kraju i rozliczanie VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Może zatem wystąpić sytuacja, że dany przedsiębiorca będzie zmuszony opodatkować sprzedaż na rzecz odbiorców austriackich w Austrii ponieważ przekroczy limit 35.000 euro obrotu obowiązujący w tym kraju a sprzedaż na rzecz odbiorców francuskich opodatkuje w Polsce ponieważ nie przekroczy limitu 100.000 euro obowiązującego we Francji.

Podatnicy, których obroty nie przekroczyły określonego limitu, mogą dobrowolnie wybrać jako miejsce opodatkowania terytorium państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z takiego rozwiązania, z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub państw, których powiadomienie to dotyczy. Zawiadomienia dokonuje się na druku VAT-21, co najmniej 30 dni przed datą dostawy od której podatnik chce wybrać inne miejsce opodatkowania. Z kolei w terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z możliwości wyboru miejsca opodatkowania, podatnik jest zobowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu potwierdzającego powiadomienie właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania podatku od wartości dodanej w tym państwie. Z prawa do dobrowolnej zmiany kraju opodatkowania sprzedaży wysyłkowej warto skorzystać w sytuacji, kiedy w innym państwie stawki VAT dla danego towaru są istotnie niższe.

 

Czy konieczna jest kasa fiskalna?

Zgodnie z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu tychże kas dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Zwrócić należy jednak uwagę na płatność kartą, która jest traktowana jako forma płatności gotówkowej. Przyjęcie zapłaty kartą powoduje zatem utratę zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Bardzo ważne jest sprawdzenie w powyższym rozporządzeniu czy przypadkiem nie zamierzamy handlować towarami, których dostawa wymaga bezwzględnego stosowania kasy fiskalnej. Są to m.in. takie towary jak: części i akcesoria do silników i pojazdów silnikowych, silniki spalinowe, sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny, wyroby z metali szlachetnych i z udziałem tych metali, wyroby tytoniowe i alkoholowe, perfumy i wody toaletowe i in.

Tak na marginesie to sprzedaż wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych przez Internet jest w ogóle zabroniona na podstawie art 7f ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

Jak dokumentować sprzedaż przez Internet?

Jeżeli sprzedaż jest dokonywana na rzecz innego przedsiębiorcy to sprawa jest oczywista – powinna być wystawiona faktura. Najczęściej jednak handel internetowy ma charakter detaliczny, czyli dotyczy odbiorców nie będących przedsiębiorcami. W takim przypadku, jeżeli sprzedawca posiada kasę rejestrującą to należy wraz z towarem przesłać klientowi paragon fiskalny. Nie ma natomiast obowiązku wystawiania faktury jeżeli kupujący jej nie żąda. Dobrą praktyką jest jednak wprowadzenie do regulaminu sklepu internetowego postanowienia, zgodnie z którym, poprzez akceptację regulaminu konsument będzie automatycznie zgłaszał żądanie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyrażał zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej, która można przesłać na jego adres mailowy. I ważna uwaga. W przypadku sprzedaży wysyłkowej każda transakcja, a także zaliczka lub przedpłata musi być udokumentowana fakturą.

 

Inne zagadnienia

Ze sprzedażą na odległość związane są oczywiście koszty transportu towaru do klienta, które z reguły są ponoszone przez kupującego. Może w związku z tym powstać pytanie czy zapłacone przez nabywcę koszty wysyłki podlegają opodatkowaniu u sprzedawcy.
Istnieje koncepcja aby zawrzeć w regulaminie sklepu internetowego klauzulę, że przy zakupie towaru udzielane jest pełnomocnictwo kupującego do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru. Sprzedający powinien wtedy posiadać dokumentację pozwalającą ustalić, czy kwoty otrzymane tytułem wysyłki towarów do poszczególnych klientów odpowiadają kwotom przekazanym poczcie i firmom kurierskim. Jeżeli dopełnimy tych formalności to powyższe kwoty nie podlegałyby opodatkowaniu ani VAT ani podatkiem dochodowym. Jest to jednak nieco ryzykowne podejście do przepisów. W praktyce powszechnie stosuje się zatem jedno z dwóch rozwiązań:

  • koszty wysyłki zalicza się do ceny towaru i opodatkowuje tą samą co towar stawką VAT,
  • koszty wysyłki ujmuje się jako odrębną pozycję na paragonie lub fakturze i opodatkowuje tą samą co towar stawką VAT.

Zaliczki otrzymane na poczet zamówienia nie stanowią przychodu i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli jednak warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata „z góry” ostatecznej ceny towaru to mamy do czynienia z przychodem podatkowym podlegającym zaksięgowaniu. Rozróżnienia takie nie występują w podatku od towarów i usług, gdzie każda zaliczka podlega opodatkowaniu VAT.

Powyższy tekst z uwagi na swoją formułę zawiera ogólną charakterystykę prawno-podatkową handlu internetowego. Przymierzając się do rozpoczęcia działalności w tym zakresie niezbędne jest bardziej szczegółowe przeanalizowanie obowiązujących przepisów. Oczywiście można zlecić obsługę firmy biuru rachunkowemu lub doradcy podatkowemu ale nawet wtedy warto mieć przynajmniej ogólną orientację w różnych aspektach prowadzonej działalności.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.

Redakcja Comarch ERP XT

Comarch jest globalnym dostawcą rozwiązań informatycznych (ERP, CRM, BI, EDI, ECM, finanse, rozwiązania chmurowe i wiele innych). Oprogramowania Comarch dedykowane są dla średnich i większych przedsiębiorstw, a także dla mikroprzedsiębiorców. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój, Comarch oferuje kompleksową gamę innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które są wysoko cenione przez Klientów i ekspertów.